Nyheter

Universiteter og høyskoler bør fortsatt eie egne bygg

Akademikerne mener de selvforvaltende universitetenes bygg og eiendommer ikke bør overføres til Statsbygg.

Universiteter og høyskoler bør fortsatt eie egne bygg
- Det er ikke gitt at en overføring til Statsbygg vil ivareta UH-sektorenes behov på en god måte, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.
08. mai, 2020 – Oppdatert 08. mai, 2020

Akademikerne har sendt skriftlig innspill til Utdannings- og forskningskomiteen i forbindelse med behandlingen av et forslag om at utdanningsinstitusjonene som i dag forvalter sine bygg og eiendommer skal få fortsette med dette.

Akademikerne mener at forvaltningen av bygg og eiendommer er direkte knyttet til faglig måloppnåelse og sektorens samfunnsoppdrag.

- Samtidig mener vi at det ikke er godt nok redegjort for at en overføring av eiendomsforvaltningen til Statsbygg vil være mer kostnadseffektivt enn dagens løsning, og at det heller ikke er gitt at en overføring vil ivareta UH-sektorenes behov på en god måte, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Bakgrunnen for forslaget på Stortinget er regjeringens områdegjennomgang av eiendomsforvaltningen i statlig sivil sektor, hvor konsulentbyrået Capgemini Invent har vurdert eiendomsforvaltningen og anbefaler at Statsbygg tar over forvaltningen.

I ettertid har både Multiconsult og Oslo Economics på oppdrag av de selvforvaltende universitetene gjennomgått rapporten fra Capgemini. De har kommet frem til at Capgeminis rapport ikke har et tilstrekkelig underlag for å konkludere med at en overføring av forvaltningen er mest lønnsomt og gir bedre kvalitet, og at nytteverdien og betydning av bygg- og eiendomsforvaltningen som en del av UH-sektorens samfunnsoppdrag er for lite vektlagt.

Bygg og eiendom er også behandlet som en del av forslaget til en ny lov om universiteter og høyskoler. Utvalget anbefaler at departementet legger vekt på at institusjonene bør ha stor frihet. For å ha en funksjonell bygningsmasse må institusjonene raskt kunne gjøre nødvendige prioriteringer og investeringer. Utvalget mener at institusjonene selv bør bestemme over egne ressurser og innsatsfaktorer i størst mulig grad, for at samfunnet skal få høyere utdanning og forskning av best mulig kvalitet.