Nyheter

- Tillitsvalgte må involveres tidligere i beslutningsprosessene

- Samarbeidet mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte bidrar til smidige løsninger, motiverte medarbeidere og gir virksomheten godt omdømme. Dette er ekstra viktig å beholde når omstillingstakten og tidspresset er stort, sier Anders Kvam.

- Tillitsvalgte må involveres tidligere i beslutningsprosessene
Godt samarbeidet mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte bidrar til smidige løsninger, mener Anders Kvam.
04. desember, 2020 – Oppdatert 04. desember, 2020

Torsdag la forskningsstiftelsen Fafo frem en rapport om praktisering av samarbeid og medbestemmelse i statlige virksomheter. Rapporten er bestilt av partene i staten, og skal bidra til et best mulig felles kunnskapsgrunnlag forut for reforhandling av Hovedavtalen.

Rapporten viser at mange opplever å ha et godt samarbeid, men et gjennomgangstema sett fra tillitsvalgte er at de blir involvert for sent i prosessene, de har for lite tid til å jobbe med sakene og deltakelsen fører i liten grad til reell medbestemmelse.

- Ved å involvere tillitsvalgte tidlig i beslutningsprosessene, kan de belyse sakene, bidra til konstruktive løsninger og beslutninger som er bredt forankret. Når tillitsvalgte kommer sent inn i viktige prosesser svekker dette tilliten mellom partene og forsinker viktige prosesser. Her er det rom for forbedringer, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam. 

Kvam er overrasket over at det er en betydelig andel virksomheter som ikke har en lokal tilpasningsavtale om hvordan medbestemmelse skal gjennomføres i sin virksomhet. 

- Jeg tror det blir lettere å etterfølge hovedavtalen dersom den forenkles og det gjøres lokale tilpasninger i virksomhetene. Dette blir et viktig tema for Akademikerne når vi skal reforhandle avtalen, sier Kvam. 

Dette er hovedfunnene i rapporten:

  • Tillitsvalgte opplever stadig å komme for sent inn i prosesser
  • Tillitsvalgte opplever i større grad en utvikling i retning sentralisert styring
  • Tillitsvalgte opplever utvikling i grad av økt byråkratisering 
  • Det er til dels stor ulikhet mellom hvordan ledere og tillitsvalgte oppfatter hovedavtalens bestemmelser om informasjon, drøfting og forhandlinger og hvordan disse bestemmelsene skal praktiseres. 
  • Ca 30 prosent av virksomhetene fra spørreundersøkelsen oppgir at de ikke har inngått en egen tilpasningsavtale til Hovedavtalen — en lokal avtale om hvordan medbestemmelsen skal utføres i sin virksomhet. 

Hovedavtalen i staten legger grunnlaget for samarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerne i staten. Hovedavtalen reforhandles jevnlig. På grunn av smittesituasjonen er reforhandling av avtalen flyttet fra i høst til mars 2021.