Nyheter

- Stortinget styrker kompetansereformen

- Universitetene og høyskolene er fantastiske kunnskapskilder for samfunnet. Jeg er glad Stortinget i dag har besluttet at tilbudet i større grad skal komme arbeidslivet til gode gjennom gode etter- og videreutdanningstilbud og tett samarbeid med arbeidslivet. Dette er et viktig gjennomslag for Akademikerne, sier leder av Akademikerne, Kari Sollien.

- Stortinget styrker kompetansereformen
- Universitetene og høyskolene er fantastiske kunnskapskilder for samfunnet, mener Kari Sollien. Nå skal utdanningsinstitusjonene i større grad tilbudet i større grad komme arbeidslivet til gode.
15. juni, 2020 – Oppdatert 15. juni, 2020

I dag ble regjeringens kompetansereform debattert og vedtatt i Stortinget. Et flertall bestående av Ap, Sp og Frp mener utdanningsinstitusjonene i større grad enn i dag må se etter- og videreutdanning som en del av sitt ordinære studietilbud og ber derfor regjeringen gjennomgå finansieringssystemet for utdanningsinstitusjonene.

- Arbeidslivet er i stor endring og endringene går raskere enn før. Derfor trenger vi alle å oppdatere eller bygge ut kompetansen vår slik at vi kan møte nye utfordringer eller muligheter i arbeidslivet. Lykkes vi med livslang læring vil det også forebygge utstøting av arbeidslivet og sikre at flere seniorer står lengre i jobb, sier Sollien. 

Akademikerne har lenge tatt til orde for en gjennomgang av måten universiteter og høyskoler er finansiert på. Sollien mener universiteter og høyskoler trenger bedre insentiver for å satse på etter- og videreutdanning og at finansieringsmodellen må endres for å sikre gode tilbud til arbeidslivet. 

Stortinget vil også at en faktor i forslaget til nytt finansieringssystem skal knyttes til hvorvidt studenter har relevant arbeid etter endt studium og arbeidslivsrelevans i studiet. Akademikerne mener dette må utredes godt før det eventuelt innføres. 

— Det kortsiktige arbeidslivsbehovet må ikke gå på bekostning av en god og solid grunnutdanning, som i tillegg til fagkunnskap utvikler evner til kommunikasjon, samarbeid på tvers av fag, kompetanse på problemløsning og til analytisk og kritisk tenkning. Dette er viktige kompetanser i arbeidslivet både i dag og i økende grad fremover, sier Sollien.

Stortinget støtter regjeringens forslag om å gjennomgå egenbetalingsforskriften. Sollien er glad Stortinget slår fast at gratisprinsippet for ordinære utdanninger skal ligge fast. – Gratis utdanning gir like muligheter for alle og bidrar til sosial mobilitet i samfunnet. Det som er gratis i dag må være det også i fremtiden, sier Sollien.

Les innstillingen fra Utdannings- og forskningskomiteen på stortinget