Nyheter

Søk tilskudd til kompetanseutvikling i kommunal helse- og omsorgssektor

Det er nå utlyst midler for 2020 som tilbydere av utdannings- og opplæringstilbud kan søke på, i tett samarbeid med kommunene.

Søk tilskudd til kompetanseutvikling i kommunal helse- og omsorgssektor
24. februar, 2020 – Oppdatert 24. februar, 2020

I desember 2018 inngikk Akademikerne sammen med KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund intensjonsavtale med kunnskapsministeren om et bransjeprogram for å heve kompetansen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Bransjeprogrammet videreføres som ny tilskuddsordning i 2020. Målet er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og til å stå lenger i jobb.

Treparts bransjeprogram er et av tre tiltak under det nye Kompetanseprogrammet som inngår i kompetansereformen «Lære hele livet»

For mer informasjon om tilskuddsordningen, se https://​www​.kom​petansenorge​.no/​n​y​h​e​t​e​r​/​t​r​e​p​a​r​t​s​-​b​r​a​n​s​j​e​p​r​o​g​r​a​m​-​f​o​r​-​k​o​m​m​u​n​a​l​-​helse – og-omsorgssektor/