Blogg

Sammen bidrar vi til kunnskapsbasert beredskap

- Bredden i kunnskapen blant medlemmene i Akademikernes foreninger må brukes for å håndtere korona-pandemien. Akademikersammenslutningen er viktigere enn noen gang, skriver president Torill Moseng i Veterinærforeningen på Akademikerbloggen

Sammen bidrar vi til kunnskapsbasert beredskap
"Veterinærene er vant til å håndtere epidemier som brer seg utover landegrenser og blir pandemier," skriver president i Den norske veterinærforning, Torill Moseng, på Akademikerbloggen..
Lederne i Akademikernes medlemsforeninger våre blogger om koronakrisen.
Torill Moseng

Torill Moseng

president i Den norske veterinærforening
30. april, 2020 – Oppdatert 30. april, 2020

Det er krevende tider og koronapandemien preger oss alle som enkeltmennesker, som samfunn, lokalt nasjonalt og globalt. Ingen av oss har i nyere tid vært med på å håndtere en slik pandemi vi nå står overfor.

Zoonoser, sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker, er et begrep mange har lært seg de siste ukene. Veterinærer har gjennom sin utdannelse stor kunnskap om bekjempelse av zoonotiske infeksjonssykdommer og smitteutbrudd. Vi er vant til å håndtere epidemier som brer seg utover landegrenser og blir pandemier. I arbeid med zoonoser er det avgjørende å jobbe tverrfaglig og særlig jobbe tett med kolleger innenfor humanmedisin. Dette arbeidet kalles «én helse» eller «one health». Beslutninger som tas i forebyggende eller behandlende «én helse»-arbeid har konsekvenser for hele samfunnet, både økonomisk, samfunnsmessig og helsemessig.

Internasjonalt samarbeid

Veterinærforeningen har kontinuerlig kontakt med Mattilsynet og deres forvaltningsstøtte Veterinærinstituttet som arbeider fortløpende med faglige innspill i en situasjon som både er ukjent og dramatisk. Informasjonsflyt med samhandling videre er avgjørende for hvordan både myndighetene og Veterinærforeningen håndterer arbeidet videre.

For Veterinærforeningen er det viktig å ha tett og god kontakt med kolleger i Europa og resten av verden gjennom Den Europeiske Veterinærforening, FVE og Verdens Veterinære organisasjon, WVA. Gjennom internasjonalt arbeid får vi rask og sikker tilgang til den faktabaserte kunnskapen som finnes om denne krevende pandemien til enhver tid. 

Lovfestet ansvar

Veterinærforeningen jobber på mange arenaer for at veterinærenes samfunnsoppdrag skal kunne utføres i ekstreme situasjoner slik vi nå står i. Det er veterinærenes plikt å bidra med sin fagkunnskap der det trengs.
Tilfredsstillende veterinærdekning og tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell er et lovfestet ansvar for alle landets kommuner. Slik skal veterinærene ivareta god dyrehelse og ‑velferd, ha døgnkontinuerlig beredskap i forhold til smitteutbrudd av alvorlig dyresykdom og mulig smitte mellom dyr og mennesker. Veterinærens ansvar er også å bidra til trygg og nok mat til befolkningen. Derfor er det helt avgjørende at veterinærer inkluderes i alle kommuners beredskapsplanlegging. 

Vi må alle til enhver tid forholde oss til hvordan statsapparatet håndterer situasjonen. Mange spørsmål har i skrivende stund enda ikke blitt besvart. Det vil komme nye spørsmål, nye utfordringer og helt sikkert endringer på tidligere avgitte svar. Akademikerne har en helt avgjørende rolle i nettopp dette arbeidet. 

Akademikerfellesskapet er viktig

Veterinærforeningen kan sammen med de 13 andre medlemsforeningene, løse oppgaver og komme med innspill vi ikke hadde hatt mulighet til om vi sto hver for oss. Med Akademikernes over 200 000 medlemmer i ryggen kjenner jeg hvor viktig det er å stå sammen med gode allianser og samarbeidspartnere. Diversiteten i kunnskapen hos medlemmene i Akademikernes foreninger dekker etter min oppfatning svært mye av det vi trenger for å håndtere Koronapandemien på best mulig måte. Det er derfor viktigere enn noen gang med en sterk Akademikersammenslutning.

Rent menneskelig har jeg stor forståelse for og er smertelig klar over at det enkelte medlem i Veterinærforeningen og i de andre Akademikerforeningene kjenner på usikkerhet og redsel for seg og sine, for egen økonomi og for hvorvidt bedriften de eier eller arbeider i, overlever. 

Salg av ville dyr

Håpet må også være at vi lærer noe av dette utbruddet. Fra veterinærenes ståsted er den kinesiske begrensningen i tillatelser til å handle ville dyr på overbefolkede matmarkeder et lite steg i riktig retning. Dessverre er ikke forbudet omfattende nok til å hindre at et nytt virus og en ny pandemi kan oppstå, men både norske og internasjonale krefter jobber for å stoppe slik praksis i omgang med ville, ofte utrydningstruede dyrearter.

Til tross for disse utfordrende tider har jeg stor tro på at vi kan «stå han av» sammen. Ingen av oss kan vite sikkert når denne unntakstilstanden avsluttes eller hvem av oss som blir rammet og på hvilken måte. Likevel ser jeg lys i tunnelen. Med kunnskap, solidaritet og felles innsats skal vi sammen klare å begrense smitten og ringvirkningene av pandemien. Det blir ikke lett, men vi får alle gjøre det vi har kapasitet og ressurser til. Samtidig må vi ta vare på våre nærmeste og oss selv.
Veterinærforeningen vil gjøre sitt ytterste i denne kampen.

Ta vare på hverandre, og for å si det som den Europeiske Veterinærforening/​FVE: «keep calm, keep safe and carry ‑on.»