Nyheter

- RNB må bidra til nye arbeidsplasser

- Regjeringen har gjennomført viktige tiltak for å sikre bedrifter og arbeidstakere i akuttfasen. Revidert nasjonalbudsjett må legge til rette for at nye næringer, virksomheter og arbeidsplasser får vekstvilkår under pandemien uten at smittepresset øker, sier Kari Sollien.

- RNB må bidra til nye arbeidsplasser
Revidert nasjonalbudsjett må legge til rette for at nye næringer, virksomheter og arbeidsplasser får vekstvilkår under pandemien uten at smittepresset øker, sier Kari Sollien.
23. april, 2020 – Oppdatert 23. april, 2020

Koronapandemien har gitt store samfunnsmessige omkostninger, og sammenfaller med et kraftig fall i oljeprisen. Sollien mener en vedvarende lav oljepris, sammen med en internasjonal lavkonjunktur i kjølvannet av koronaepidemien, vil kunne svekke norsk økonomi og aktiviteten i Norge i lang tid fremover.

- Må tenke langsiktig

- Klimaendringene er den største utfordringen vi står overfor på lang sikt. Revidert nasjonalbudsjett må legge til rette for at nye næringer, virksomheter og arbeidsplasser får vekstvilkår under pandemien. Investeringer i teknologiutvikling, innovasjon og å bidra til at gründere overlever koronakrisen er viktig for å lykkes, sier Sollien. 

Foreløpige tall viser at aktivitetsnivået i økonomien målt ved BNP for Fastlands-Norge har falt med 15 prosent fra februar til inngangen av april. Den registrerte arbeidsledigheten har steget fra 2,3 prosent 10. mars til 10,4 prosent 7. april. IMF anslår at norsk fastlandsøkonomi vil kunne falle med 6,3 prosent i år.