Blogg

Psykologtjenester opprettholdes med digitale løsninger

Psykologer tilbyr fortsatt hjelp under koronakrisen, men på en litt annen måte enn vi er vant til, skriver Psykologpresident Håkon Kongsrud Skard på Akademikerbloggen.

Psykologtjenester opprettholdes med digitale løsninger
"Psykologer gjør nå det de kan for å ivareta sine pasienter, med kreative og fleksible løsninger", skriver president i Norsk Psykologforening, Håkon Kongsrud Skard.
Lederne i Akademikernes medlemsforeninger våre blogger om koronakrisen.
Håkon Kongsrud Skard

Håkon Kongsrud Skard

Styremedlem i Akademikerne, president i Norsk psykologforening
01. april, 2020 – Oppdatert 16. april, 2020

De omfattende tiltakene for å begrense spredning av korona viruset har fått konsekvenser for mange psykologvirksomheter, både i offentlig og privat sektor. For mange psykologer har arbeidshverdagen blitt snudd-opp ned, nærmest over natta. Men det betyr ikke at psykologer ikke er tilgjengelig. Som helsepersonell skal psykologer bidra og være der for de som har behov for hjelp, samtidig som kravene til smittevern opprettholdes. 

Psykologer gjør nå det de kan for å ivareta sine pasienter, med kreative og fleksible løsninger. Samtidig ser vi at tjenester er redusert, døgntilbud stenger ned eller har begrenset kapasitet på grunn av bemanningsutfordringer, smittevern- eller beredskapshensyn. Prioriteringene som må gjøres og det at mange må stenge ned, vil nok bidra til at også pasienter i den prioriterte gruppen ikke vil få god nok hjelp. Dette bekymrer oss.

Psykologforeningens fagpolitiske avdeling har spurt tillitsvalgte i kommuner og helseforetak om hvordan koronautbruddet påvirker dem og pasienttilbudet. Vi har fått mange tilbakemeldinger og undersøkelsen viser at psykologene er spesielt bekymret for de mest sårbare pasientgruppene. Særlig pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling kan være vanskelig å følge opp i denne perioden. 

Digitalt kvantesprang for psykologene

Fra én dag til neste ble psykologer kastet inn i en teknologisk omstilling hvor de er nødt til å bruke behandlingsverktøy de fleste ikke har forholdt seg til før. Mange ønsker likevel å ta i bruk teknologiske løsninger for å opprettholde pasientkontakt, men vi ser at det mangler både telefoner og videoløsninger i tjenestene. Det å få på plass det teknologiske og bli mest mulig operative gjennom digitale løsninger er det viktigste for mange psykologer nå. I tillegg til mangel på utstyr er det utfordringer knyttet til hva som er sikre nok løsninger og praktiske spørsmål om hvordan man skal gjennomføre behandling gjennom skjerm eller telefon. De fleste psykologer har ikke erfaring med dette, ei heller de fleste pasienter.

Psykologforeningen ser at både medlemmer og helseforetak har lagt inn en enorm innsats de siste ukene for å få på plass gode videoløsninger, i IKT-systemer som ikke har vært tilrettelagt for dette. Med god hjelp fra vår underforening DigPsyk, har mange medlemmer fått gode råd om hvilke verktøy som finnes og hvordan de kan brukes. Dette gjør at mange pasienter fortsatt kan få et behandlingstilbud.

Veien blir til mens vi går

Vi ønsker å hjelpe samfunnet med å håndtere denne pandemien på best mulig måte. Det påligger oss som helsepersonell, det påligger foreningen som fagforening og som selvstendig samfunnsaktør. Både psykologene og myndighetene ønsker å dra i samme retning. Alle har de beste intensjoner og et felles mål om å opprettholde et tilbud til befolkningen. 

Samtidig er dette en ukjent situasjon hvor kursen stakes ut underveis og tiltak kan vise seg å ha effekter vi ikke forutså. Vi jobber hele tiden med å gi myndighetene tilbakemeldinger om de faglige anbefalinger, vedtak og disponeringer som nå gjøres, og virkningen vi ser at de har. Denne krisen vil føre med seg en økning i psykiske og psykososiale problemer. Tjenestene må rustes til å håndtere dette, også etter at pandemien er over.