Nyheter

- Offentlig sektor må styrkes, ikke svekkes

- Det er flere forslag vi mener er problematiske og lite gjennomtenkt. Det gjelder blant annet NHOs syn på offentlig sektor og forslaget om systematisk konkurranseutsetting av offentlige tjenester, sier leder Kari Sollien om rapporten «Neste trekk».

- Offentlig sektor må styrkes, ikke svekkes
- Konkurranse fremmer innovasjon, nytenkning og effektivitet, men det passer ikke i alle tilfeller og på alle områder, sier Kari Sollien. Foto: Thomas Eckhoff
31. august, 2020 – Oppdatert 11. september, 2020

Mandag 31. august la NHO fram rapporten «Neste trekk: Veikart for fremtidens næringsliv».

- Vi er ikke uenige i at man må effektivisere offentlig sektor og bruke offentlige innkjøp for å utvikle marked og styrke bedriftene. Det er måten det skjer på som er avgjørende. Hvis vi skal unngå svakere velferd, må offentlig sektor bli en attraktiv arbeidsplass for høyt utdannede. Det er gjennom høy kompetanse og rom for innovasjon at vi kan utvikle velferdsstaten og møte de utfordringene vi vet vil komme, sier Kari Sollien. 

Hun understreker at vi har en effektiv offentlig sektor i dag, som leverer tjenester på et høyt nivå. 

- Dette må ikke raseres gjennom systematisk konkurranseutsetting av alle tjenester. Vårt helsevesen er blant de beste i verden, og våre byråkrater har stor tillit i befolkningen. Det viste ikke minst hvordan vi har håndtert koronapandemien, sier Sollien. 

«Konkurranse er vel og bra, men når det inntas i for store doser, er det lett å glemme hva som var formålet,» skrev professor og tidligere konkurransedirektør Christine Meyer i en kronikk i Dagens Næringsliv tidligere i år.

- Det er jeg enig i. Det gjelder å finne riktig dose, og det er ikke enkelt. Private aktørers konkurranser skjer også i et samspill med offentlig sektor. Konkurranse fremmer innovasjon, nytenkning og effektivitet, men det passer ikke i alle tilfeller og på alle områder, sier Sollien. 

Midlertidigheten må ned

NHO skriver også i rapporten at lovverket må ta høyde for at næringslivet har et variabelt behov for arbeidskraft, og at ansettelsesrisikoen for bedriftene må reduseres. Sollien frykter økt bruk av midlertidige ansettelser og innleie. 

- Hovedregelen i norsk arbeidsliv i dag er fast ansettelse. Dette er et prinsipp det er viktig å sikre. Det er allerede vid adgang til å tilpasse arbeidskraftbehovet i de reglene vi har. Vi vet at mange medlemmer og tillitsvalgte er bekymret over bruken av innleie, og at dette svekker oppbygningen og overføringen av kompetanse. Det norske stillingsvernet er viktig å hegne om og svekker ikke vår innovasjons- og konkurranseevne. Snarere tvert imot, sier Sollien. 

NHOs ti ambisjoner for 2030 er:

1. Høyere verdiskapning
- BNP per innbygger øker fra 575 000 til 650 000 kroner per innbygger

2. Høyere yrkesdeltakelse
- Sysselsettingsandelen for de mellom 20 og 70 år øker fra 73,1 til 77,5 prosent

3. Større privat sektor
- Andelen timeverk i privat sektor øker fra 70 til 72 prosent

4. Utenriksøkonomi i balanse
- Driftsbalanse fratrukket statens oljeinntekter rundt null

5. Reduserte klimagassutslipp
- CO2-utslippene er redusert med 50 prosent fra 1990-nivå i samarbeid med EU

6. Øke innovasjons- og omstillingsevnen
- Norge skal være blant innovasjonslederne i Europa (20 prosent over EU-snitt)

7. Tette kompetansegapet
- Andelen NHO-bedrifter med et udekket kompetansebehov halveres

8. Konkurransedyktig skattetrykk
- Skattenivået for fastlandsøkonomien skal ikke overstige 40 prosent av verdiskapingen

9. Høy tillit
- Tilliten i samfunnet bevares på minst dagens nivå

10. Høyere organisasjonsgrad
- Arbeidstakeres og arbeidsgiveres tilhørighet til det organiserte arbeidslivet økes fra 60 til 63 prosent

For å svare på disse ambisjonene foreslår de ti trekk, med en lang rekke forslag. De ti trekkene er: 

1. Iverksette klimatiltak som virker raskt og øker konkurransekraften 

2. Realisere det digitale Norge 

3. Øke internasjonal markedsadgang, styrke EØS og bygge flere sterke eksportnæringer 

4. Styrke det private eierskapet 

5. Akselerere innovasjons- og omstillingstakten 

6. Tette kompetansegapet 

7. Sikre bærekraftige statsfinanser 

8. Effektivisere offentlig sektor og bruke innkjøp til å utvikle marked og styrke bedriftene 

9. Styrke arbeidslinja og sikre konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår 

10. Bygge fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet