Nyheter

Krever tiltak for å hindre permitteringer

- Permitteringer motvirker aktivitet og verdiskapning. Vi mener lønnssubsidiering kan være et bedre spor nå, sier Akademikernes leder, Kari Sollien.

Krever tiltak for å hindre permitteringer
- Vi mener det er på tide å legge bedre til rette for aktivitet i virksomhetene, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien. Foto: Thomas Eckhoff
30. april, 2020 – Oppdatert 30. april, 2020

Bred adgang til å permittere har vært nødvendig for å sikre bedrifter og arbeidstakere i denne krevende tiden. Samtidig ser vi nå så massive permitteringstall at Akademikerne mener regjeringen må se på alternative løsninger. 

Les intervju med Sollien om saken i Dagbladet her.

Midlertidige lønnssubsidier vil kunne holde folk i arbeid og bedrifter stimuleres til produksjon, selv om oppdragsmengden og inntektene ikke er som før. 

- De nye permitteringsreglene gjør det så billig å permittere at permittering og midlertidig nedleggelse av bedrifter ofte blir utfallet, selv der bedriftene fortsatt har en viss oppdragsmengde eller kundegrunnlag. Vi mener det er på tide å legge bedre til rette for aktivitet i virksomhetene, sier Sollien.

Akademikerne har sendt brev med forslag om en lønnssubsidieringsordning til medlemmene i Finanskomiteen på Stortinget, samt til Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet. Sollien har også tatt dette opp i Kontaktutvalget med regjeringen og partene – og i møte med arbeids- og sosialministeren i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd torsdag.

- Folk i arbeid utvikler kompetansen sin og bidrar inn i et kompetansemiljø og sosialt fellesskap. Og selv om de ansatte ikke har en normal arbeidshverdag, vil de ved hjelp av lønnsubsidier kunne bidra med blant annet å utvikle nye strategier og virksomhetsområder som gjør bedriften bedre rustet for fremtiden, sier Sollien.

Premierer verdiskaping og produktivitet

Utbetalingene fra staten kan bli de samme, enten de finansierer permitteringer eller lønn, men det å ha folk i jobb ved hjelp av lønnssubsidier heller enn permitteringer gir inntekter i form av skatter og avgifter og ringvirkninger til omliggende næringsliv. Derfor vil lønnssubsidier være økonomisk mer lønnsomt for staten.

I Danmark, hvor de har en lignende ordning, gjelder den for bedrifter som står i en situasjon hvor de uten en lønnskompensasjon, vil måtte permittere minst 30 prosent av de ansatte eller minst 50 ansatte. En slik innretning er mulig også i Norge. 

- Samtidig må vi ikke straffe bedrifter som har vært innovative og omstillingsdyktige. Vi vil derfor oppfordre til å finne løsninger som premierer verdiskaping og produktivitet. En mulighet kan være at støtten baseres på omsetningsfallet hos konkurrentene heller enn hos støttemottageren, sier Sollien.

Akademikernes forslag til innretning:

  • Bedriftene som benytter ordningen må ved hjelp av de lønnssubsidiene de får, sikre de ansatte full lønn.
  • Bedriftene må også forplikte seg til å sette de ansatte i arbeid, gjennomføre kompetansehevende tiltak eller utføre utviklingsarbeid som setter bedriften bedre i stand til å møte framtiden når krisen avtar.
  • Lønnstilskuddene bør være målrettet mot bedrifter som har mulighet for en viss oppdragsmengde, og bør ikke være begrenset til å gjelde bare enkelte bransjer.
  • Hvor store lønnssubsidiene må være for å få ønsket effekt må vurderes kritisk.
  • Bedrifter som har permittert, men som vurderer at lønnssubsidiering kan være egnet heller enn permittering bør kunne trekke permitteringen tilbake til fordel for en slik ordning.