Nyheter

Koronaviruset: Felles uttalelse fra partene i sykehusene

Gode prosesser lokalt og tett dialog mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte er viktig for å lykkes med organiseringen av arbeidet, skriver Spekter og hovedorganisasjonene i en felles uttalelse.

Koronaviruset: Felles uttalelse fra partene i sykehusene
Koronaviruset kan gi en krevende bemanningssituasjon i sykehusene. Foto: Akademikerne
10. mars, 2020 – Oppdatert 24. mars, 2020

I forbindelse med korona-pandemien (COVID 19), er det i sykehusene iverksatt prosesser for å forberede det som kan bli en krevende bemanningssituasjon dersom mange arbeidstakere blir syke under pandemien og sykehusene i tillegg får flere pasienter innlagt enn vanlig. 

I den forbindelse vil Spekter og hovedorganisasjonene understreke behovet for gode og konstruktive prosesser lokalt for å få på plass hensiktsmessige ordninger knyttet til organisering av arbeidet. Da smittesituasjonen endrer seg fra dag til dag, er det særlig viktig med løpende og tett dialog mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. 

I de fleste tilfeller er det grunn til å tro at man finner løsninger innenfor gjeldende arbeidsplaner, ved at man bruker de virkemidler arbeidsmiljøloven og overenskomsten gir når det gjelder overtid, mertid, forskjøvet arbeidstid mv. For de aller fleste arbeidstakere er det grunn til å tro at dette vil være tilstrekkelig også i ukene framover.

Det kan imidlertid oppstå situasjoner som gjør det nødvendig, på kort varsel, å organisere arbeidet på en annen måte enn normalt. For eksempel kan det være behov for å lage nye arbeidsplaner ved enkelte enheter, for å kunne ivareta forsvarlig drift. Spekter og hovedorganisasjonene vil presisere at partene lokalt har anledning til å benytte den mulighet arbeidsmiljøloven gir til å inngå avtale om kortere varslingsfrist enn hovedregelen på minimum 14 dager. De lokale parter bør i forkant diskutere hvilke situasjoner som kan utløse et slikt behov og utarbeide nærmere kriterier for bruk av et slikt virkemiddel, herunder hvilke enheter som skal omfattes og hva som skal til for at dette skal tas i bruk.

En slik avtale kan deretter iverksettes etter nærmere avtale mellom partene, det vil si når partene er enige om at situasjonen tilsier det. 

Spekter og hovedorganisasjonene ønsker å understreke viktigheten av at man har gode og åpne prosesser rundt disse forholdene lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet i en krevende situasjon. Det inkluderer også drøftinger i henhold til hovedavtalens bestemmelser og ellers gode prosesser i tråd med intensjonene i hovedavtalen.

Også i andre virksomheter enn sykehus kan det oppstå behov for særskilte tiltak, og de sentrale parter vil også for disse virksomhetene understreke viktigheten av at de lokale parter sammen søker å finne gode løsninger på de utfordringene som måtte oppstå.

Partene vil understreke at overenskomstenes bestemmelser fortsatt gjelder fullt ut.

Anne-Kari Bratten

Eivind Gran

Lill Sverresdatter Larsen

Lizzie Ruud Thorkildsen

Birgithe Hellerud

Rune Frøyland

Last ned uttalelsen her.