Nyheter

Klimakur 2030: Klimautslippene kan halveres

Vi må endre adferd, forske og utvikle ny teknologi og raskt innføre virkemidler skal vi lykkes med å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn i 2030. Dette går frem av rapporten Klimakur 2030.

Klimakur 2030: Klimautslippene kan halveres
Det må bli enklere å ta de rette valgene, mener Kari Sollien.
31. januar, 2020 – Oppdatert 31. januar, 2020

- Klimakur 2030 slår fast at klimamålene for 2030 kan nås, men det forutsetter at utslippene må kuttes enda raskere enn i dag. Det må bli både enklere for forbrukere og næringsliv å ta de rette valgene og investeringene, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Innen 2030 skal utslippene fra skog og arealbruk, transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg reduseres med 45 prosent sammenlignet med utslippene i 2005. Rapporten Klimakur 2030 utreder 60 ulike klimatiltak i ikke-kvotepliktig sektor som kan bidra til at Norge når målene. Regjeringen vil bruke rapporten som kunnskapsgrunnlag for en stortingsmelding om hvordan den vil nå sine utslippsmål i 2030.

Viktig med teknologiutvikling

Rapporten slår fast at karbonfangst og ‑lagring har stort potensial, men dette forutsetter at en verdikjede for fangst og lagring kommer på plass. Den legger også vekt på at støtteordninger for utvikling av og overgang til ny teknologi, økte avgifter på fossilt drivstoff og offentlige anskaffelser kan brukes som verktøy for å skape markeder og fremme utvikling av ny teknologi. 

- Skal vi få til de store kuttene må vi utvikle ny teknologi som erstatter fossile løsninger og som fjerner eller lagrer karbon. Når vi skal omstille oss til et lavutslippssamfunn er det viktig at vi ser og utnytter mulighetene dette gir for verdiskaping og arbeidsplasser, sier Sollien. 

Kommunene kan spille en viktig rolle

Ifølge rapporten kan kommuner og fylkeskommuner fremme utslippsreduksjoner på flere områder blant annet innen vei- og sjøtransport og anleggsmaskiner, avfallshåndtering med karbonfangst og ‑lagring, redusert matsvinn og oppvarming.

- Kommunene kan spille en nøkkelrolle på klimaområdet. Skal de lykkes med å anskaffe lav- og nullutslippsløsninger, forhindre nedbygging av naturens karbonlagre og ivareta kommunalt klimaarbeidet må de ha økonomisk handlingsrom og klare å rekruttere riktig kompetanse. Dette må bli en del av stortingsmeldingen, sier Sollien. 

Rapporten er utarbeidet av Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova.

Lenker