Nyheter

Arbeidslivsrelevansen evaluert

- Arbeidslivet og velferden i Norge er avhengig av at universiteter og høyskoler tilbyr utdanninger av høy kvalitet. Et tettere og mer systematisk samarbeid mellom arbeidsliv og akademia kan bidra til å styrke kvaliteten, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Arbeidslivsrelevansen evaluert
Et tettere samarbeid mellom arbeidsliv og akademia kan bidra til å styrke kvaliteten, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.
11. september, 2020 – Oppdatert 11. september, 2020

NOKUT lanserte 10. september en rapport, Evaluering av arbeidslivrelevans i disiplinutdanninger, hvor en spesialistkomité har evaluert arbeidslivsrelevansen i 11 disiplinutdanninger. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som en del av kunnskapsgrunnlaget til den kommende stortingsmeldingen om arbeidsrelevans i høyere utdanning.

- Arbeidsrelevans bør være et krav til alle fag. Utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet må ha tett kontakt på studieprogramnivå. Dette vil gjøre det lettere akademia å forstå arbeidslivets behov mens arbeidslivet blir bedre kjent med hva utdanningene tilbyr, sier Sollien som er tilfreds med at flere av anbefalingene i rapporten fra NOKUT er i tråd med Akademikernes syn på arbeidsrelevans.

Basiskompetanse viktig

Evalueringen viser at det innenfor de ulike studieprogrammene jobbes i ulik grad med å styrke arbeidsrelevansen og at det er et stort utviklingspotensial. Arbeidet med å øke arbeidsrelevansen må integreres i utviklingen av studieprogrammene og det er potensiale for å ta i bruk flere tiltak innenfor studieprogrammene for å sikre arbeidsrelevans. På bakgrunn av evalueringen har komiteen kommet med en rekke anbefalinger for hvordan disiplinutdanningene kan arbeide for å fremme arbeidslivsrelevansen. 

Akademikerne mener at institusjonene aktivt må gjøre en vurdering av hvilke virkemidler som best kan øke arbeidsrelevansen i de enkelte utdanningene, men hvor praksis er hovedsporet. Og det må gjøres en reell vurdering av om praksis er mulig.

Videre mener Akademikerne at myndighetene må stille krav til utdanningsinstitusjonene om å arbeide mer systematisk med arbeidsrelevans som en del av kvalitetsarbeidet. Institusjonene må sette seg mål for å integrere og øke arbeidsrelevansen i utdanningene, og ledelsen ved universiteter og høyskoler må ta et tydelig og aktivt ansvar for det.

- Grunnutdanningene skal gi studentene en solid basiskompetanse for et livslangt arbeidsliv. Man må derfor ikke bli for kortsiktig i synet på arbeidsrelevans, men gi studentene mulighet til å bruke den kunnskapen de tilegner seg gjennom faget til å løse konkrete og arbeidsrelevante problemstillinger. Studentene vil da kunne oppnå en god miks av fagspesifikk kompetanse og generiske ferdigheter som vil komme til anvendelse i et arbeidsliv som er i stadig omstilling, og hvor kompetansebehovene endres, sier Sollien.

I rapporten fra NOKUT pekes det på at Kunnskapsdepartementet må vurdere insentivordninger for bedrifter som inngår i nære undervisningssamarbeid. Dette støtter Akademikerne. For små og mellomstore bedrifter og også næringsdrivende kan det være spesielt krevende å etablere kontakt med utdanningsinstitusjonene og å ha studenter i praksis. 

Akademikerne har også påpekt betydningen av mobilitet i akademia og mellom akademia og næringslivet, offentlig sektor og helsevesenet for å bidra til kvalitet, tverrfaglighet og nærhet til arbeidslivet. Rekruttering av vitenskapelig ansatte med arbeidserfaring fra andre sektorer vil være med å styrke arbeidsrelevansen i utdanningene. 

Innspillet fra Akademikerne kan leses her.

Rapporten fra NOKUT finnes her.