Nyheter

Arbeidslivets parter krever tettere dialog med regjeringen

Akademikernes medlemmer i kommunesektoren står i en presset og krevende situasjon, derfor er vi nødt til å sikre sektoren nok ressurser.

Arbeidslivets parter krever tettere dialog med regjeringen
Jan Olav Birkenhagen, leder Akademikerne Kommune, Steffen Handal, Unio Kommune, Mette Nord, LO Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen, YS Kommune. Foto: Akademikerne
06. oktober, 2020 – Oppdatert 06. oktober, 2020

Tirsdag møtte KS, LO, Unio, YS og Akademikerne kommunal- og moderniseringsministeren, helse- og omsorgsministeren, finansministeren og kunnskapsministeren, samt statssekretær fra Statsministerens kontor for å diskutere hvordan vi i de neste månedene kan håndtere det samlede trykket på kommunesektoren.

- Situasjonen er nå svært krevende. Det er ikke lenge mulig å både oppfylle alle ekstra krav som følger av korona-pandemien og samtidig gjennomføre alle andre oppgaver som normalt, sier Gram.

- Mange av våre medlemmer har jobbet veldig mye over lang tid. Lektorene og legene er blant våre medlemsgrupper som har hatt stor arbeidsmengde det siste halvåret. Vi er nødt til å sørge for at vi har nok ressurser for å unngå ytterligere press på alle de kommuneansatte som står i en veldig krevende situasjon. Kommunene skal ikke kompromisse på kvaliteten. Vi må sikre både smittevernberedskap og samtidig ivareta de ordinære tjenestene, sier leder av Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen

- Kommunenes innsats under koronapandemien er underfinansiert. Vi forventer garantier for at kommunene blir kompensert slik at det ikke blir kutt i våre velferdstjenester, og med det kutt i koronaberedskapen, sier Mette Nord, leder i LO Kommune.

- Unios medlemmer i helse og utdanning løser daglig samfunnskritiske oppgaver. Gjennom koronapandemien har vi erfart at oppgavene blir flere, presset høyere og økonomien dårligere i kommunene. Regjeringen og kommunesektoren må sammen sørge for at arbeidshverdagen blir slik at også ansatte står løpet ut, og kan gi gode tjenester, sier leder I Unio kommune, Steffen Handal.

- Kompetanseutvikling, hele stillinger og tilstrekkelig ressurser er forutsetninger for å levere den kvaliteten de kommunale tjenestene trenger i en ekstraordinær tid. Dette er ikke mulig med dagens rammer, sier leder av YS Kommune Lizzie Ruud Thorkildsen.

Arbeidslivets parter i kommunesektoren mener det er flere tiltak statlige myndigheter kan iverksette for å lette presset på kommunene. Målet med tiltakene er å bedre ressurs-situasjonen, slik at konsekvensene for sårbare grupper reduseres.

Fra venstre: Birkenhagen, Handal, Gram, Nord, Ruud Thorkildsen. Fra høyre: Ulseth, Høie, Astrup, Sanner, Melby. Foto: Akademikerne

Blant de foreslåtte tiltak er:

- Økt kapasitet på den nasjonale rådgivningstelefonen for å avhjelpe presset på kommunene.
- Økt analysekapasitet på sykehus og private laboratorier som tilsvarer behovene i kommunene
- Sikre at kommunene har tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr i månedene framover
- Det bør være mulig for en kommune uten smittepress å kunne gå over til grønt smittevernnivå.
- Når kommunene må drive smitteverntiltak på gult nivå, bør det være åpning for at opplærings- og barnehagetilbudet kan tilpasses, blant annet til hvor mange av det pedagogiske personalet som er tilgjengelige, til tilgang på utstyr samt barnas og elevenes alder og behov.
- Nasjonale myndigheter må kommunisere tydelig felles forståelse av handlingsrommet i lovverket, slik at kommunene har anledning til å prioritere helsetjenester til de som trenger de mest i en situasjon med økt beredskapsnivå. 

Brevet kan leses her