Nyheter

- Viktig med nye forslag om hvordan flere kan komme i jobb

- Arbeid er nøkkelen til et inkluderende samfunn og er bærebjelken i velferdssamfunnet vårt. Jeg ser frem til å drøfte tiltak for å få flere i arbeid, sier lederen i Akademikerne, Kari Sollien.

- Viktig med nye forslag om hvordan flere kan komme i jobb
Kari Sollien
28. mars, 2019 – Oppdatert 28. mars, 2019

Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe offentliggjorde 28. mars sin rapport om arbeid og inntektsikring. Utvalget foreslår blant annet en arbeidsorientert uføretrygd; endringer i sykelønnsordningen; økt oppfølging, men lavere minstenivåer for arbeidsavklaringspenger for unge; mer ressurser til arbeidsrettede tiltak; og tiltak for økt sysselsetting blant seniorer og eldre. 

- Dagens sykelønnsordning ligger fast gjennom IA-avtalen. Trygghet og økonomisk sikkerhet hvis man blir syk er viktig ikke minst for de med dårlig økonomi, sier Sollien som også er forundret over at utvalget anser dårligere stillingsvern for seniorer som et egnet tiltak. 

Rapporten som ble avgitt i dag, vil sammen med eventuelle andre forslag ligge til grunn for neste fase hvor også partene i arbeidslivet skal delta. Dette arbeidet skal være ferdig våren 2020.