Nyheter

Ønsker enda sterke satsning på kompetanse

Ny regjering vil styrke gründernes rettigheter, satse sterkere på kompetanse i skolen og hever aldersgrensen i arbeidslivet.

Ønsker enda sterke satsning på kompetanse
18. januar, 2019 – Oppdatert 18. januar, 2019

Torsdag kveld ble Høyre, Frp, Venstre og Krf enig om regjeringserklæring, og Norge får en borgerlig flertallregjering for første gang siden 1985.

- Det er bra at plattformen så tydelig peker på behovet for å skape nye, grønne arbeidsplasser. For å nå regjeringens ambisjoner må det satses enda mer på forskning og kompetanse, sier Sollien.

Hun trekker frem regjeringens satsning på gründere, frilansere og selvstendig næringsdrivende som positivt. De borgerlige lover en gjennomgang av rammevilkårene til denne gruppen, som sosiale rettigheter og sykepenger, og de vil det lettere å starte egen virksomhet.

- Dette er positive signaler som vi kommer til å følge nøye med på. Selvstendig næringsdrivende skal ha den samme trygghetene som ansatte. Dette er også viktig for Norge slik at flere skal tørre å satse for seg selv, sier Sollien. 

Styrker spesialundervisningen

Akademikerne mener spesialundervisningen må styrkes. I plattformen varsler regjeringen at de vil kartlegge bruken av andre yrkesgrupper enn lærere i spesialundervisningen, og gjøre endringer i støttesystemet for å få flere med spesialpedagogisk og annen relevant kompetanse i barnehage og skole.

-Alle elever har krav på kompetente lærere. I dag er det et unntak i loven som gir anledning til å bruke ufaglærte assistenter for elever med behov for spesialundervisning. Dette smutthullet i loven bør stenges, sier Sollien. 

Hevet aldersgrense positivt

På arbeidslivsfeltet står det i plattformen at regjeringen vil øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik regelen er for arbeidslivet for øvrig.

- Dette er bra, og noe Akademikerne har tatt til orde for lenge. Regjeringen har en ambisjon om at flere skal stå lenger i arbeid for å sikre velferden. Det er også viktig for mange arbeidstakere, sier Sollien. 

Akademikerne mener regjeringen må satse mer på etter- og videreutdanning, for at folk skal være rustet til å stå lenger i jobb. 
-Regjeringen må legge til rette for at alle – også de med høyere utdanning – får tilgang på god etter- og videreutdanning. Vi savner grep for å styrke etter- og videreutdanningstilbudet ved universiteter og høyskoler, sier Sollien. 

Regjeringen skriver i plattformen at de vil arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger i offentlig sektor, men gir ingen konkrete mål. 

- Midlertidigheten i akademia ligger skyhøyt over resten av samfunnet, og må ned på nivået til samfunnet for øvrig. Regjeringen vil utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. Da må vitenskapelig ansatte ha gode, forutsigbare og trygge arbeidsvilkår, sier Sollien.