Nyheter

Nøkkeldata for årets lønnsoppgjør klart

- Når økonomien går godt må arbeidstakerne få en del av overskuddet. De siste årene har prisveksten vært høyere enn det som er lagt til grunn for lønnsoppgjørene. Vi forventer at årets mellomoppgjør bøter på dette, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne.

Nøkkeldata for årets lønnsoppgjør klart
Kari Sollien
19. februar, 2019 – Oppdatert 10. april, 2019

Gjennomsnittslønnen i arbeidslivet økte med 2,8 prosent og lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert mellom 2017 og 2018, ifølge den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU). Prisveksten fra 2018 til 2019 blir på om lag 2,2 prosent, mener utvalget, men det er usikkerhet om kronekurs og strømpriser. 

Ifølge TBU økte årslønnen for både industriarbeidere og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter og industrien samlet med 2¾ prosent fra 2017 til 2018. Anslaget var 2,8 prosent ved hovedoppgjøret i 2018. De foreløpige beregningene for de fleste store forhandlingsområdene er også nær dette tallet.

Lønnsoverhenget til 2019 varierer fra 0,7 til 2 prosent.

Liten reallønnsvekst

Prisveksten de siste årene har vært sterkere enn de anslag som ble lagt til grunn ved lønnsoppgjørene. Lønnstakere med en årslønn og en lønnsvekst fra 2017 til 2018 som gjennomsnittet for alle lønnstakere, som var 2,8 prosent, har fått en vekst i reallønn før skatt på 0,1 prosent. 

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minsket

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble mindre fra 2017 til 2018, ifølge lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Den gjennomsnittlige lønnen for kvinner utgjorde i 2018 88,5 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn.
- Når forskjellene mellom menn og kvinner minsker skyldes dette at kvinner i større grad har tatt jobb i privat sektor. Stadig flere kvinner tar høyere utdanning, og det blir spennende å se om vi står overfor en ny trend der kvinner søker seg til tradisjonelt mannsdominerte næringer med høyere lønn, sier Kari Sollien. 

Dette er noen av trendene for norsk økonomi

  • Norsk økonomi er inne i en moderat konjunkturoppgang. Veksten i fastlandsnorge var 2,2 prosent høyere i 2018 enn året før. Konkurranseevnen er bedret og god vekst hos handelspartnerne har gitt økt eksport av tradisjonelle varer. 
  • Sysselsettingsveksten har økt fra 1,1 prosent i 2017 til 1,5 prosent i 2018. Sysselsettingen vokste særlig mye innen bygge- og anleggsvirksomhet og tjenesteyting blant annet arbeidskrafttjenester og overnattings- og serveringsvirksomhet. I industrien tok sysselsettingen seg opp i næringer som primært leverer til petroleumsnæringen, som verfts- og verkstedindustri samt metallvarer. I andre næringer i privat sektor var det små endringer i antall sysselsatte i forhold til 2017.
  • Arbeidsledigheten gikk ifølge AKU ned fra 5,0 prosent sommeren 2016 til 3,8 prosent i november 2018. Arbeidsledigheten gikk ned eller holdt seg uendret i alle fylker i 2018. 
  • Sysselsettingen ventes å øke i 2019. Samtidig ventes arbeidstilbudet å stige. Dette betyr at arbeidsledigheten ikke vil endre seg mye, ifølge anslagene til Finansdepartementet, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå.
  • I 2019 ventes økte petroleumsinvesteringer å gi positive impulser til norsk økonomi. Oljeprisen var i januar på rundt 61 dollar pr. fat og ventes ikke å endre seg mye i tiden fremover. 
  • Lavere lønnskostnadsvekst i norsk industri enn i industrien hos handelspartnerne og en svekkelse av kronen bidro til at relative timelønnskostnader i felles valuta anslås å ha falt med 1,2 prosent i fjor.
  • Produktiviteten i norsk industri samlet falt med 0,3 prosent i fjor, etter å ha økt med 2,9 prosent året før, mens produktiviteten i fastlandsøkonomien økte med 0,7 prosent ifølge foreløpige nasjonalregnskapstall. 
  • Beregningsutvalget anslår en prisvekst på om lag 2,2 prosent i 2019. Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2019 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene fremover.

TBU skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en felles forståelse av situasjonen for norsk økonomi før lønnsoppgjørene i privat og offentlig sektor starter. Dette er en foreløpig utgave av den første som legger rammene for årets lønnsoppgjør. En endelig versjon vil ventelig foreligge i slutten av mars. 

Rapport nr 2 utgis i juni og oppsummerer lønnsoppgjøret for inneværende år.

Last ned TBUs rapport (pdf)