Nyheter

- Må prioritere klimavennlige løsninger

Norge ligger ikke an til å nå målet om å bli karbonnøytralt i 2030. – Dette er alvorlig. Tiltak som bidrar til grønn omstilling og innovasjon må prioriteres hardere. Dette sa generalsekretær i Akademikerne, Bengt Holmen, under høringen i Stortingets energi- og miljøkomité i dag.

- Må prioritere klimavennlige løsninger
- Norge må jobbe målrettet for å fremme nye miljøvennlige varer, tjenester og teknologier, mener generalsekretær i Akademikerne, Bengt Holmen..
23. oktober, 2019 – Oppdatert 25. oktober, 2019

Akademikerne mener vi at det er viktig å skape forutsigbare rammer for karbonfangst og ‑lagring. Utbygging av den første infrastrukturen for å fange, transportere og lagre CO2 i stor skala er en forutsetning for å nå målene i Paris-avtalen.

- Norge må jobbe målrettet for å fremme nye miljøvennlige varer, tjenester og teknologier. Lykkes vi kan vi utvikle løsninger som både gir gode løsninger for klimaet og nye næringer og arbeidsplasser, sier Holmen.

Akademikerne hadde forventet at regjeringen i budsjettet var tydeligere på at det skal tas en investeringsbeslutning i 2020, og ber derfor Stortinget se til at regjeringen klargjør framdriften i prosjektet med sikte på stortingsbehandling og investeringsbeslutning innen høsten 2020. 

Må satse mer på offentlige anskaffelser

Holmen trakk også frem betydningen av offentlig anskaffelser i arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Offentlige anskaffelser står for 11 millioner tonn CO2. Dette er 2,5 ganger det årlige utslippet fra norske personbiler. 

- Offentlige anskaffelser må i større grad etterspørre lavutslippsløsninger og bidra til å skape nasjonale markeder for nye grønne produkter og tjenester. I dag er ikke bestillerkompetansen god nok i staten og kommunene. Det er dessverre lite i budsjettforslaget som vil gi en reell styrking av arbeidet med innovative anskaffelsesprosesser, sier Holmen. 

Akademikerne etterlyser også satsing på ras- og flomsikring. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til flom- og skredsikring med 2,6 prosent. Dette dekker knapt pris- og lønnsveksten. Akademikerne ber Stortinget øke bevilgningene i tråd med NVE sitt forslag på 205 millioner kroner utover dagens nivå.