Nyheter

Krever en tidsriktig hovedavtale i kommunene

Digitalisering, styrket lokalt samarbeid og kompetanseheving er viktige temaer når Akademikerne går inn i forhandlingene.

Krever en tidsriktig hovedavtale i kommunene
- Hovedavtalen er partenes viktigste verktøy for å sikre tjenester av høy kvalitet, med trygge arbeidsplasser i et godt arbeidsmiljø, sier leder Jan Olav Birkenhagen.
12. november, 2019 – Oppdatert 12. november, 2019

Forhandlingene om ny hovedavtale i kommunesektoren startet tirsdag. Forhandlingsfrist er satt til 6. desember. 

- Akademikerne ønsker en tidsriktig, enkel avtale, som svarer på de utfordringene arbeidslivet står overfor. Vi er i stor grad fornøyd med dagens avtaletekst og ønsker en prolongering av denne, men jobber for å få på plass viktige justeringer knyttet til praktisering av avtalen, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune.

Akademikerne går inn i forhandlingene med fokus på følgende: Å legge til rette for en sterkere satsing på digital kompetanse, etter- og videreutdanning, styrket lokalt samarbeid, rettigheter ved streik – og å sikre at reformene gjennomføres på en god måte gjennom at samtlige forhandlingssammenslutninger er representert i lokale utvalg. 

- Akademikerne har forventninger til en større involvering av hovedorganisasjonene i den pågående digitaliseringssatsingen i kommune-Norge. Avtalen om digital kompetanse i kommunesektoren skal stimulere til digitalisering av kommunene. Det krever gode lokale prosesser, og samarbeid er helt avgjørende for prosjektets suksess. Det mener vi hovedavtalen må legge til rette for, sier Birkenhagen.

Han trekker også frem behovet for en offensiv satsing på livslang læring i kommunene. Etter- og videreutdanning er ikke nevnt i dagens hovedavtale for kommunene og fylkeskommunene, mens dette allerede er behandlet i KS Bedrift sin hovedavtale.

- Arbeidslivet endrer seg raskere enn før og livslang læring er avgjørende for den enkelte, for virksomhetene og samfunnet. Vi mener kommunenes og fylkeskommunenes hovedavtale også bør gjenspeile dette. Samtidig mener vi at tillitsvalgte og arbeidsgiver i fellesskap må drøfte nærmere hvordan virksomhetens kompetanseutvikling best kan ivaretas. Deretter må arbeidsgiver utarbeide en plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak, sier Birkenhagen. 

Målet er også at digitalisering, økt fokus på kompetanseutvikling og styrket lokalt samarbeid skal bidra til å gjøre kommunene mer aktive for å få til det grønne skiftet.

- Partene må i større grad enn tidligere sette seg lokale klima- og miljømål. Dette gjelder for eksempel klimavennlig transport og grønn bevissthet i innkjøpsprosesser, sier Birkenhagen.

Hovedavtalen rommer arbeidslivets rammer og «spilleregler». Det vil si forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, blant annet de tillitsvalgtes mandat og hvordan tariffavtalen skal forhandles, arbeidsmiljøutvalg, kompetanseutvikling, likestilling og permittering.

Akademikerne vil konkretisere sine krav til hovedavtalen senere i forhandlingene.