Nyheter

- Involver tillitsvalgte i innovasjonsarbeid

- Offentlige virksomheter må rekruttere kompetanse og bruke tillitsvalgte i innovasjonsprosesser. Dette vil gi en mer nyskapende sektor og bedre tjenester til innbyggere og næringsliv, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien. Gode offentlige innkjøp kan også bidra til nyskaping i private virksomheter.

- Involver tillitsvalgte i innovasjonsarbeid
Kari Sollien
28. juni, 2019 – Oppdatert 28. juni, 2019

Kompetanse og handlefrihet på arbeidsplassen er viktige elementer i en innovasjonsprosess, og forutsetninger for å skape en god innovasjonskultur, mener Akademikerne som i dag har gitt sine innspill til regjeringens arbeid med ny politikk for innovasjon i offentlig sektor.

Bygg innovasjonskultur med tillitsvalgte

Akademikerne mener at de tillitsvalgte har en viktig rolle i å skape en innovasjonskultur på den enkelte arbeidsplass, og for å lykkes med medarbeiderdrevet innovasjon.

- De tillitsvalgte er et viktig koblingspunkt mellom medarbeiderne og ledelsen. Offentlig sektor bør bruke ressursen de tillitsvalgte representerer og bruke den lokale partsdialogen til å diskutere innovasjon og innovasjonskultur. Det gjøres det i all for liten grad i dag, sier Sollien.

Akademikernes tillitsvalgtundersøkelse (2018) viser at dette i svært liten grad et tema som tas opp. Kun 35 prosent av de tillitsvalgte opplyser at innovasjon er et tema som tas opp i dialogen med tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Ønsker mer innovasjonssamarbeid med private

Akademikerne mener offentlig sektor kan bli flinkere til å gjennomføre anskaffelser som bidrar til innovasjon i næringslivet. 

- Anskaffelser fokuserer for mye på detaljerte spesifikke løsninger framfor å beskrive problemene som skal løses. Da får tilbydere lite rom til å foreslå nye måter å løse utfordringene på. Her ligger det et stort potensial for nyskaping og innovasjon, men det forutsetter god innkjøpskompetanse og samarbeid med fagpersonene som sitter nærmest utfordringene, sier Kari Sollien. Sollien mener det er nødvendig med fagkunnskap i ledelsen, slik at de forstår utfordringene som må løses.

I innspillet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet trekker Akademikerne frem innovasjonskontrakter som et meget godt, men alt for lite utnyttet virkemiddel. En innovasjonskontrakt innebærer at leverandøren utvikler en ny løsning, et nytt produkt eller en ny tjeneste som kunden har behov for, men at staten tar noe av risikoen forbundet med utviklingsarbeidet, gjennom tilskudd. Akademikerne mener ordningen bør bli styrket i de neste årenes budsjetter.

Krever evaluering av ostehøvelkuttene

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, som regjeringen har innført, medfører at alle offentlige virksomheter må kutte budsjettene med en flat prosentandel. Sollien er bekymret for at virksomhetene ikke har tilstrekkelig økonomisk handlingsrom til å jobbe med innovasjon. 

- Akademikerne er positive til effektiviseringstiltak, men det er viktig at virkemidler virker etter hensikten og ikke svekker tjenesteutvikling og forbedring av arbeidsprosesser. Reformen bør evalueres opp mot et innovasjonsmål – ikke bare et effektiviseringsmål, sier Sollien. 

Regjeringens stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor legges etter planen fram våren 2020.

Les Akademikernes innspill