Blogg

Forslag til årets nyord: «Pasientnær ledelse»

Ok, vi er bare i midten av januar. Vi er åpenbart for tidlig ute med årets kåringer. La da heller tittelen være uttrykk for et sterkt ønske fra en som er valgt til å fronte den største akademikergruppen i psykisk helsevern.

Forslag til årets nyord: «Pasientnær ledelse»
Hver måned blogger lederen av Akademikerne eller ledere fra våre 13 medlemsforeninger om viktige og aktuelle saker for foreningene og fellesskapet.
Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard

Styremedlem i Akademikerne, president i Norsk psykologforening
14. januar, 2019 – Oppdatert 04. februar, 2019

For «ledelse» er kjernen i å lykkes med å lage pasientens helsetjeneste, Regjeringens credo for hva den vil med helsevesenet vårt. Men ikke hvilken som helst ledelse – den må være «pasientnær».

De pasientnære lederne er de som hver dag har for øye hvem helsevesenet er til for.
De pasientnære lederne er de som bidrar til å sikre persontilpasset behandling.
De pasientnære lederne er de som sikrer innovasjon i sykehusene.

Disse lederne bør vies spesiell oppmerksomhet i helse- og sykehusplanen som skal legges fram i løpet av året. De må sikres nødvendig autonomi for å kunne legge til rette for god fagutøvelse.

God fagutøvelse er sentralt

God fagutøvelse handler om å velge verktøy etter hvilken oppgave som skal løses sammen med pasienten. God fagutøvelse forutsetter rom for at behandlingen kan tilpasses behovene til den enkelte pasient. Til grunn må det ligge et system for systematiske tilbakemeldinger fra pasienten og de ansatte som møter dem. 

Det bør vurderes å innføre årlige evalueringer av leder fra de ansatte der det fremkommer om lederen har bidratt til fagutvikling/​innovasjon. Dette – i kombinasjon med systematiske tilbakemeldinger fra dem som mottar hjelp – bør være utgangspunkt for hvordan ledere på høyere nivåer vurderer tjenestens suksess.

Den kommende sykehusplanen må tydeliggjøre hvordan sykehusene i fremtiden kan utvikle pasientnære ledere: Hvordan de plukker ut ledertalenter, uavhengig av profesjon. Hvordan de lager karriereplaner langs ledersporet også i helsevesenet – for å understreke betydningen av den sentrale rollen lederne har i behandlingskjeden.

Trenger insentiver

Ledertalentene bør tilbys videreutdanning som bidrar til nødvendig formalkompetanse, samtidig som de fortsetter sine ordinære oppgaver i tjenestene. De bør tidlig få lederoppgaver der de kan prøve seg ut i praksis, gjerne med tett oppfølging av en mentor.

For å gjøre det attraktivt å jobbe som pasientnære ledere over tid, trengs gode insentivordninger: Lønn, videreutdanning og rom for å drive forskning/​utvikling knyttet opp mot delt stilling ved et universitet. En slik pakke, kombinert med stor autonomi som leder, vil trolig gjøre det attraktivt å ta på seg oppgaven som pasientnær leder.

Å ta i bruk pasientenes og profesjonenes kompetanse er en forutsetning for å kunne lykkes med å utvikle pasientens helsetjeneste.

Godt pasientnært nyttår!