Nyheter

Etterlyste mer penger til klimatiltak

- Norge er milelangt unna å nå klimamålene for 2030. Vi mener det er alvorlig, og at tiltak som bidrar til grønn omstilling og innovasjon må prioriteres hardere, sa leder i Akademikerne, Kari Sollien, under høringen om statsbudsjettet i Næringskomiteen på Stortinget. 

Etterlyste mer penger til klimatiltak
Høring i Næringskomiteen på Stortinget. Foto: Joakim Østby
18. oktober, 2019 – Oppdatert 18. oktober, 2019

Sollien understreket at det totale budsjettnivået er riktig i lys av den økonomiske situasjonen vi er i. Det går bedre for norsk økonomi, og bruken av oljepenger bør være deretter. Hun var likevel tydelig på at klima må prioriteres i større grad. 

- Det innebærer at vi må tørre å satse skikkelig på forskning og utvikling. Vi er skuffet over at forskningsbudsjettet kuttes, og mener at disse kuttene må reverseres. På sikt må målet være at det offentlige bruker 1,25 prosent på forskning og utdanning, sa hun. 

Ny teknologi er viktig for å få ned utslippene, samtidig som hver enkelt innbygger må ta ansvar for å bidra. 

- Da er forskning viktig for å vise vei for hvordan dette gjøres mest effektivt. Akademikerne er også opptatt av foredling av forskning og nye ideer til ny næringsvirksomhet. Her er det næringspolitiske virkemiddelapparatet viktig, sa Sollien. 

Teknologi

Testing og utprøving av ny teknologi er viktig for å omsette forskning og utvikling i nye løsninger. Dette er kostnadskrevende og en barriere for utvikling av både eksisterende og nye næringer, understreket Sollien i høringen.

- Det er derfor skuffende at Norsk Katapult kuttes med 25 millioner. Bevilgningen bør som et minimum videreføres på samme nivå som i 2019. 

Akademikerne mener at innovasjonskontrakter er et godt virkemiddel for å utløse private investeringer i forskning og utvikling og få opp og frem nye vekstnæringer.

- De beste ideene oppstår ofte i samspillet mellom kunde og leverandør. I budsjettforslaget videreføres bevilgningen, og i praksis er dette en realnedgang. Vi mener slike kontrakter bør styrkes. 

Det offentlige må bidra

Det offentlige har også en viktig rolle i å skape marked for nye, innovative og klimavennlige løsninger. Sollien viste til at anskaffelser i offentlig virksomheter står for over 11 millioner tonn CO2-ekvivalenter, ifølge Asplan Viak og Oslo Economics.

- Det tilsvarer 2,5 ganger det årlige utslippet fra norske personbiler, så her er det svært mye å hente. Det er imidlertid lite i budsjettforslaget som tilsier en reell styrking av arbeidet med innovative anskaffelsesprosesser, sa Sollien.