Nyheter

Etterlyser høyere ambisjoner for innovasjon i offentlig sektor

- Vi trenger flere tiltak for å sikre at offentlig sektor bidrar til innovasjon gjennom innkjøp, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Etterlyser høyere ambisjoner for innovasjon i offentlig sektor
Illustrasjonsbilde.
14. mai, 2019 – Oppdatert 15. mai, 2019

Det offentlige kjøper varer og tjenester for 500 milliarder årlig. Samfunnet har mye å vinne både på kvalitet og økonomi på bedre innkjøp. Akademikerne mener offentlig sektor har et samfunnsansvar på dette området.

Et problem mener Akademikerne er at anskaffelsesregelverket ofte behandles for rigid av innkjøpssiden, blant annet når det gjelder dialog med potensielle leverandører. Innkjøpere har dessverre også en tendens til å gå for langt i å beskrive konkrete løsninger og i for liten grad beskrive det konkrete behovet som skal løses.

- De beste ideene oppstår trolig i samspillet mellom kunde og leverandør, og dermed er tiltak som leverandørutviklings­programmet og innovative offentlige anskaffelser viktige. Vi merker oss imidlertid at meldingen ikke legger opp til en styrking av noen av disse tiltakene. Akademikerne hadde nok sett at regjeringen hadde høyere ambisjoner enn kun videreføring, sier Sollien.

Klima


Sollien tok også opp behovet for en mer klimavennlig anskaffelseskultur.

- Også på dette feltet må offentlig sektor ta samfunnsansvar og bruke sin markedsmakt til det beste for samfunnet. Akademikerne imøteser en handlingsplan som skal konkretisere hvordan anskaffelser kan gjøres mer klima- og miljøvennlige sier hun.

Behov for større kompetanse


Stortingsmeldingen inneholder viktige tiltak knyttet til kompetanseheving for innkjøpere.

- Vi mener imidlertid at meldingen kunne vært tydeligere knyttet til hvordan å få til bedre samspill mellom ansatte som har innkjøp som sin hovedoppgave, og fagpersonene, som skal nyttiggjøre seg innkjøpene. Vi tror videre at de tillitsvalgte på arbeidsplassene kan bidra positivt i å sikre et bedre samspill, dersom tematikken kommer på dagsorden i den lokale partsdialogen.

Les Akademikernes høringssvar her!