Nyheter

Pensjon i den nye regjeringserklæringen

I den nye regjeringserklæringen er det flere forslag til endringer i pensjonsordningen. Blant annet vil regjeringen heve pensjonsaldersgrensen for offentlig ansatte til 72 år.

Pensjon i den nye regjeringserklæringen
16. januar, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Vi har sett litt på punktet om pensjon i den nye regjeringserklæringen fra Høyre, FrP og Venstre som ble lagt frem i går og sammenliknet med det som står om dette i regjeringserklæringen fra 2013. I det vedlagte dokumentet er alle endringene markert.

Det er gjort en del interessante endringer:

  • Det står ikke lenger at pensjonsforliket skal ligge fast. Nå står det at hovedprinsippene i pensjonsreformen må ligge fast. Det er uklart om det er noen spesielle grunner til å gjøre denne endringen.
  • Det er tatt inn at «pensjonsordningene [må] legge til rette for mobilitet mellom privat og offentlig sektor». Dette kan ha betydning for vurderingene knyttet til om det skal innføres en ny AFP-ordning etter modell av privat AFP i offentlig sektor, eller om det kun skal være tjenestepensjon i offentlig sektor. 
  • Det er tatt ut at endringer i offentlig tjenestepensjon skal skje ved at man «sammen med partene i arbeidslivet finner løsninger».
  • Det er tatt inn at aldersgrensen for offentlig ansatte økes til 72 år. Det står ikke noe om særaldersgrenser, men Venstre har jo vært opptatt av å gjennomgå/​fjerne disse i det siste, så kanskje denne tilføyelsen må ses i sammenheng med særaldersgrenser.
  • Det er tatt inn at statens bidrag til privat AFP «ikke [skal] øke utover dagens nivå verken når det gjelder kostnad eller andel, dersom partene i arbeidslivet velger å opprettholde ordningen». Dette kan ha betydning for hva som skjer med privat AFP i vårens tariffoppgjør i privat sektor.