Meninger

Les Akademikernes innspill til ny regjeringserklæring!

Akademikerne ønsker blant annet å styrke den norske modellen, en økt satsning på kompetanse for å omstille Norge – og mer etter- og videreutdanning for høyt utdannede.

Les Akademikernes innspill til ny regjeringserklæring!
19. februar, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Arbeidsliv

Akademikerne foreslår at regjeringen:

• Styrker trepartssamarbeidet for å møte fremtidens arbeidsliv med nye tilknytningsformer og krav til større fleksibilitet. Akademikerne ønsker at det igangsettes et arbeid som styrker kunnskapsgrunnlaget for å sikre en bærekraftig norsk modell.

• Sikrer frilansere og selvstendig næringsdrivende grunnleggende sosiale rettigheter.

• Lovfester permitteringsregelverket og slik styrke forutsigbarhet i omstillinger.

• Styrker tilgang på omstillingsvirkemidler som bidrar til kunnskapsoverføring mellom bransjer, sektorer og næringer ved nedbemanninger.

• I samarbeid med partene innfører en ny offentlig tjenestepensjon som tilrettelegger for økt mobilitet mellom privat og offentlig sektor, og sikrer at samlet pensjonsnivå for alle grupper opprettholdes.

• Sørger for at reformer og omstillinger i offentlig sektor skjer med basis i tilstrekkelig konsekvensutredning og medvirkning fra berørte parter, for å sikre en vellykket gjennomføring av endringene.

Næringsliv og offentlig sektors rolle

Akademikerne foreslår at regjeringen:

• Fører en aktiv, framtidsrettet næringspolitikk, som tar konsekvensen av klima- og miljøutfordringer, raske teknologiske endringer samt flere og nye tilknytningsformer i arbeidslivet. For å sikre omstillingsevnen til næringslivet vil regjeringen bidra til at det kontinuerlig investeres i arbeidsstyrkens kunnskap og kompetanse.

• Forsterker virkemiddelbruken for kunnskaps- og teknologioverføring mellom næringer, f.eks. mellom petroleum og fornybar energi, for å skape nye, industrielle satsingsområder.

• Stiller sterkere krav til innovasjon og miljøhensyn i alle større offentlige innkjøp.

• Intensiverer takten på innfasing av nye IKT-løsninger i offentlig sektor for å forenkle brukernes tilgang til offentlige tjenester.

Utdanning og forskning

Akademikerne foreslår at regjeringen:

• Styrker samarbeidet mellom forskningsinstitusjonene og arbeidslivet og øker forskningsinnsatsen ved å doble antallet nærings-PhD og offentlig sektor-PhD.

• Øker studiestøtten til 1,5 G.

• Innfører pensjonsopptjening for studier.

• Styrker mulighetene for etter- og videreutdanning for arbeidstagere uavhengig av sektortilknytning.

• Innfører at grunnskolelærere skal ha minst 60 studiepoeng i fagene de underviser i.