Nyheter

Forskning nødvendig for vellykket omstilling

- Selv om det går bedre for norsk økonomi, er vi fortsatt inne i en omstillingsperiode. Dette innebærer at vi er nødt til å investere mer i forskning og utvikling, sa leder Kari Sollien i regjeringens kontaktutvalg.

19. februar, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Fredag møtte Sollien i kontaktutvalget for å gi Akademikernes første reaksjoner på neste år statsbudsjett. Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og en rekke ministre var til stede under møtet.

Sollien åpnet med å si at Akademikerne støtter nivået og hovedprioriteringene i budsjettet.

- Men selv om det går bedre for norsk økonomi, er vi fortsatt inne i en omstillingsperiode der vi gradvis skal over fra olje og gass til andre næringer. Produktivitetsveksten er avtagende. Dette innebærer at vi er nødt til å investere mer i forskning og utvikling, sa Sollien.

I valgkampen lovet Erna Solberg å øke offentlige investeringer til forskning og utvikling fra 1 prosent til 1,25 prosent av BNP innen utløpet av langtidsplanen for forskning.

- Budsjettet reflekterer ikke den satsningen Solberg lovet. Vi hadde forventet at regjeringen var mer offensive: Økte investeringer i kunnskap er helt nødvendig for å lykkes i omstillingen og skape nye arbeidsplasser. Dette er ikke tidspunktet for å spare oss til fant.

Aktiv næringspolitikk

Sollien snakket videre om at Akademikernes ønsker en aktiv næringspolitikk som understøtter omstillingen og økt produktivitet, og understreket at kunnskap står helt sentralt.

- Vi er positive til økningen i budsjettet til testfasiliteter til muliggjørende teknologier, men det er langt igjen til en milliardsatsing.

Arbeidsledighet rammer enkeltmennesker og samfunnet. Kompetanse er ferskvare, understreket Sollien.

- For å sikre en raskere overgang fra ledighet til arbeid, må vi se nærmere på mulighetene i dagpengeregelverket. Vi mener at det bør gjøres endringer i slik at det er mulig å ta minst 20 studiepoeng mens man går på dagpenger. Dette vil kunne bidra til at personer som går ledige, raskere vil kunne komme i arbeid. Dette vil igjen spare staten for utgifter, sa Sollien, og la til:

- Det er også et stort behov for en strategi for å tenke kompetanseheving i hele livsløpet. Og høyt utdannede må ikke glemmes i en slik satsing.

Modernisering av offentlig sektor

Offentlig sektor må moderniseres og bli mer innovativ.

- Vi trenger en radikal endring der ansatte og fagmiljøene gis større handlingsrom til å drive innovativt og effektivt, sa Sollien, og snakket videre om at det er positivet at det er positivt at NAV-kontorene får større myndighet og handlingsrom.

- Mer fleksibilitet og myndighet for det enkelte kontor krever høyt kompetansenivå hos de som skal utøve skjønn. Vi må se en heving i kompetansenivået for at dette skal kunne realiseres.

Norge har et betraktelig vedlikeholdsetterslep på offentlige bygninger, både i universitets- og høyskolesektoren og sykehussektoren.

- Dårlig vedlikeholdte bygninger, gammelt utstyr og ineffektive lokaler rammer kvaliteten på forskningen og på tjenesteneVi trenger en helhetlig plan for å imøtekomme vedlikeholdsetterslepet både på universitetsbygg og sykehus, og det arbeidet må starte allerede i 2018.

Positive tiltak for gründere

Akademikerne mener regjeringen gjennomfører flere positive tiltak knyttet til gründere.

- At skillet mellom utviklings- og etableringsperiode i dagpengeregelverket er fjernet er positivt og gjør det enklere å etablere bedrift mens man går på dagpenger. Vi mener at perioden man kan gå på dagpenger mens man starter en ny virksomhet bør være lengre enn 12 måneder. Det tar lengre tid å få en bedrift opp og stå i de fleste tilfeller, sa Sollien.

Kontaktutvalget er en del av trepartssamarbeidet der arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner møter myndighetene.