Nyheter

Avgjørelse om reiseavtalene i staten er klar

- Nemndens avgjørelse gir ingen grunn til jubel, men noen lyspunkter finnes, sier Anders Kvam, leder i Akademiker stat.

Avgjørelse om reiseavtalene i staten er klar
25. juni, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Fem måneder etter bruddet med staten kom i dag kjennelsen fra særskilt nemnd i tvisten Akademikerne, Unio, LO stat, YS stat har hatt med staten om reiseregulativene. Reiseregulativene omfatter blant annet regler knyttet til kilometergodtgjørelse, reisetid, og dekning av regninger til kost og reise utenlands og i Norge. 

- Hovedsammenslutningene jobbet for likebehandling av arbeidstakere som er på reise innenlands og utenlands, reell dekning av utgifter på reise og for å opprettholde og styrke det kollektive samarbeidet lokalt. Det er da skuffende at avgjørelsen i stor grad hjelper staten å spare penger på bekostning av de ansattes rettigheter. Vi kommer til å fortsette å jobbe for bedre vilkår for våre medlemmer, sier Kvam.

Reisetid og bruk av egen bil

Kvam trekker likevel frem noen seiere for arbeidstakerne: Staten fikk blant annet ikke medhold i økt kontroll over når en ansatt får reise på regning.

- Det er også positivt at grensene for når kompensasjon for innenlandsreiser skal slå inn ikke økes. Disse grensene blir liggende på seks timer og 15 km – mens staten ønsket å øke avstanden til 30 kilometer, sier Kvam.

Nemnden tar også delvis til følge hovedsammenslutningenes krav om at ECA-satsene(*) ikke kan legges flatt til grunn, men må sees i lys av blant annet prisendringer og valutasvingninger.

Akademikerne er derimot skuffet over at nemnden har valgt å sette ned kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil i jobbsammenheng, slik staten ønsker. Dette gjør de til tross for at hovedorganisasjonene har lagt frem beregninger som viser at selv med dagens sats får ikke arbeidstakere dekket de reelle utgiftene ved bruk av egen bil. Nemnden understreker imidlertid at arbeidsgivere ikke kan pålegge ansatte å bruke egen bil i tjeneste.

- Arbeidstakere bør dermed være bevisst på at det ikke nødvendigvis lønner seg å bruke egen bil. Taxi elle leie av bil betalt av arbeidsgiver framstår nå som et økonomisk langt bedre alternativ, sier Kvam.

Kostgodtgjørelse utenlands

Nemnden har bare delvis tatt hovedsammenslutningenes krav til følge om kostsatsene for utenlandsreiser. Sammenslutningenes krav var ECA-satsene med et påslag på 15 prosent, samt at der dagens sats lå høyere enn dette skulle dette videreføres. Staten la ned påstand om at ECA- satsene skulle gjelde uten påslag. Her har nemden kommet til at kostsatsene for utland som gjelder ECA-sats med et påslag på 15 prosent.

- Dette betyr i praksis at satsene jevnt over ligger på samme nivå og litt over dagens satser, men det betyr dessverre også at en del allerede fremforhandlede satser settes ned, sier Kvam.

Kompensasjon for reisetid utenlands

Akademikerne og de andre hovedsammenslutningene krevde lik kompensasjon for reisetid utenlands som for reiser i Norge, men fikk ikke gjennomslag. Dette spørsmålet er imidlertid ikke avgjort:

- Etter nemndsbehandlingen og før nemndsavgjørelse, har Høyesterett kommet med en avgjørelse om arbeidstid og reisetid. Avgjørelsen her kan få innvirkning også på reiseregulativene, sier Kvam.

Forsikringer

Det vil etter nemndsbehandlingen fortsatt være et kunstig skille mellom forsikringsdekningen for terrorhendelser utenlands og for terrorhendelser innenlands. Forsikringsdekning for øvrig reiseulykke ble imidlertid under forhandlingene likestilt utenlands og innenlands.

Neste reforhandling av reiseavtalene skjer høsten 2019.

*ECA er Employment Conditions Abroad International LTD. ECA, et britisk firma som innhenter opplysninger om pris på kost utenlands etter oppdragsgivers kriterier.