Nyheter

Akademikerne i Kommunal- og forvaltningskomiteen: — Kunnskap viktig for modernisering av offentlig sektor

Akademikernes hovedbudskap var behovet for investeringer i kunnskap og til å modernisere og effektivisere offentlig sektor.

Akademikerne i Kommunal- og forvaltningskomiteen: - Kunnskap viktig for modernisering av offentlig sektor
23. oktober, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Tirsdag la leder Kari Sollien frem Akademikernes synspunkter på statsbudsjettet under den åpne høringen i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. 

- Selv med en bedring i norsk økonomi må vi allikevel omstilles til et grønnere kunnskapssamfunn. Hovedgrepet for å komme dit er å satse på et kunnskapsløft, herunder øke investeringer i forskning og i etter- og videreutdanning, sa nyvalgt leder av Akademikerne Kari Sollien. 

Kompetansereform

Kommunesektoren står overfor store utfordringer framover, herunder oppfyllelse av bemanningsnormer, digitalisering og klimatilpasningstiltak. I lys av disse utfordringene mener Akademikerne at det ville vært fornuftig med en større ramme til kommunesektoren. 

- Oppfylling av barnehagenormen alene koster 1 milliard kroner, uttalte Sollien.

Hun fortsatte med å presisere at offentlig sektor hele tiden må moderniseres og bli mer innovativ.

- Det må satses på medarbeiderdrevet innovasjon i offentlig sektor, med ledere og ansatte som gis rom for å finne de gode løsningene, sa Sollien.

ABE-reformen

Akademikerne har lenge advart mot en effektiviseringsreform med sjablonmessige flate kutt. Effektiviseringskutt rammer alle virksomheter likt og tar ikke høyde for forskjellige utfordringer. Effektiviseringsreformen rammer offentlige tjenester generelt, slik som helsetjenester, universitetene og ventetider hos domstolene. 

- I praksis fører kravet til harde innsparinger på den enkelte arbeidsplass. For sykehusene tilsvarer dette neste år rundt 200 millioner kroner i 2019, sa Sollien. 

Akademikerne mener at effektivisering bør skje gjennom målrettede tiltak og store investeringer innen noen prioriterte områder. Sollien trakk også frem at ABE-reformen i det minste må evalueres. 

Innovasjon i offentlig sektor

Akademikerne ønsker en mer effektiv og moderne offentlig sektor. Støtte til initiativene knyttet til å forbedre offentlig sektor som innkjøper, slik som Innovasjons­partnerskap, Stimu-Lab og Leverandørutviklings­programmet er i den sammenheng positive og viktige. 

- Offentlig sektor har en viktig funksjon i markedsutvikling. Sektoren kjøper varer og tjenester for 500 milliarder i året og denne markedsmakten må brukes fornuftig og bidra til innovasjon uttalte Sollien. 

Sollien nevnte Innovasjonspartnerskap spesielt som et godt virkemiddel for risikoavlastning i utviklingsfasen til innovasjonsprosjekter.