Nyheter

64 tiltak for et digitalt Norge

Fredag 1. september la det regjerningsutnevnte utvalget Digital21 frem 64 tiltak som skal bidra til å løfte norsk næringslivs evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Tekna-president og nestleder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg har vært med i utvalget.

64 tiltak for et digitalt Norge
03. september, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Det var næringsminister Thorbjørn Røe Isaksen som på vegne av regjeringen tok imot Digital21s strategidokument.

- Digital21 er en strategi for digitalisering av norsk næringsliv. Vi må henge med i digitaliseringen, hvis ikke blir vi frakjørt på konkurranseevne, sikkerhet, innovasjon, nyskaping og forskning, sier Tekna-president og nestleder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg.

Hun får støtte av utvalgsleder Morten Dalsmo, som til daglig er konserndirektør i SINTEF.

- Digitalisering er gjennomgripende og berører alle sektorer og alle deler av næringslivet. Vi er nødt til å prioritere de teknologiområdene som blir viktigst for norsk næringsliv, sier Morten Dalsmo.

Et omfattende arbeid ligger til grunn for Digital21s anbefalinger, og bredden i norsk næringsliv har vært involvert. 

- Vi har reist landet rundt, og har hatt over 600 deltakere på våre høringskonferanser. Vi har satt ned seks ekspertgrupper med til sammen 60 av landets beste eksperter, og vi har hatt en spisset dialog med sentrale aktører i næringslivet, og noen offentlige. Vi har utarbeidet forslag til konkrete tiltak som kan gjennomføres for å realisere Digital21s mandat, sier Dalsmo.

Digital21 foreslår satsing på fire teknologiområder som blir særlig viktig for Norge: kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer. Tiltakene er gjennomgripende, og tar blant annet for seg:

  • Å etablere sterke forskningssentre – landslag — for næringsrettet digitalisering på disse fire områdene. Sentrene skal jobbe på tvers av bransjer. De fire områdene bør også prioriteres gjennom målrettede virkemidler som sørger for at løsninger ikke bare utvikles, men tas i bruk og gir ny verdiskaping.
  • Styrke nasjonal satsing på generisk IKT-forskning, både grunnleggende, langsiktig forskning og anvendt forskning. Det er behov for flere studieplasser innen IKT-fag, og IKT må få en tydeligere plass i all utdanning. Om nødvendig må man omprioritere ressurser.

– Samtidig skal vi digitalisere sikkert. God digital sikkerhet, eller cybersikkerhet, er derfor en grunnleggende forutsetning for økt digitalisering i norsk næringsliv, sier Dalsmo.

Digital21 legger også vekt på at virkemiddelapparatet må tilpasses næringslivets behov, ikke motsatt. Det anbefaler blant annet at det etableres «one-stop-shops» for hjelp fra virkemiddelapparatet og løsninger som er mer tilpasset tempoet i digitaliseringen. Forskning, utvikling og innovasjon må skje på tvers av tradisjonelle siloer.

- Myndighetene har en helt sentral rolle i digitaliseringen av næringslivet. Digital21 ber om at det også her tenkes på tvers av sektorer. Det er behov for tydeligere koordinering og styring på tvers. I tillegg er det offentliges direkte stimulering av næringslivet vesentlig, sier Dalsmo.

Digital21 anbefaler tre prinsipper i offentlig forvaltning:

  • Innovasjon i anskaffelser – regimet for innovative anskaffelser må styrkes og faktisk tas i bruk
  • Enkelhet i regulering – det er behov for en digital regelvask og forenkling
  • Offentlighet i dataforvaltning – offentlige data skal som hovedregel være tilgjengelig for næringsutvikling

– Digitaliseringen kommer fort og gir mange muligheter i hele bredden av næringslivet. Norge trenger en strategi som ser denne nye helheten. Derfor er vi glade for å legge frem Digital21 nå, sier Dalsmo.

Dette er Digital 21: 

Digital21 er et regjeringsoppnevnt utvalg som jobber med næringslivets evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Styringsgruppen er bredt sammensatt, og har vært ledet av Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF. Mer enn 60 eksperter fra ulike deler av næringsliv, akademia og organisasjoner har vært involvert i arbeidet. DigitalNorway har ledet sekretariatet.

Seks ekspertgrupper har jobbet for utvalget, og gitt anbefalinger innen følgende områder: Cyber-sikkerhet, kompetanse, muliggjørende teknologier, forskning, utvikling og innovasjon, og offentlige rammeverk.

Faktaboks innhold