Nyheter

2018 — Etter inntektsoppgjøret

Det tekniske beregningsutvalget la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets hovedoppgjør 26. februar og en endelig utgave 26. mars. I denne rapporten gis en oversikt over hovedtrekkene så langt i årets hovedoppgjør.

2018 - Etter inntektsoppgjøret
22. juni, 2018 – Oppdatert 13. desember, 2018

Hovedpunkter i rapporten

Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder målt som bidrag til årslønnsveksten. I tillegg til overheng og avtalte tillegg gjengitt nedenfor, kommer bidrag fra lønnsglidningen gjennom 2018. Betydningen av disse elementene varierer mellom områdene, jf. vedleggstabell.

Ved hovedoppgjøret i 2018 anslo NHO, i forståelse med LO, årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,8 prosent i 2018.

For industriarbeidere i NHO-bedrifter er lønnsoverhenget til 2018 1,1 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2017 til 2018 med 1,6 prosentpoeng.

For Virke-bedrifter i varehandel er overhenget til 2018 0,8 prosent. Sammen med garantitilleggene og tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2017 til 2018 med 1,4 prosentpoeng.

I staten er overhenget til 2018 0,7 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2017 til 2018 med 2,5 prosentpoeng.

For ansatte med hovedsakelig sentral lønnsdannelse i KS-området er overhenget til 2018 1,5 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2017 til 2018 med 2,6 prosentpoeng.

I Spekter-bedrifter eksklusive helseforetakene er overhenget til 2018 0,6 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2017 til 2018 med 2,7 prosentpoeng.

I helseforetakene er overhenget til 2018 0,9 prosent. Sammen med sentrale og lokale tillegg bidrar dette til årslønnsveksten fra 2017 til 2018 med 2,7 prosentpoeng.

For ansatte i finanstjenester er overhenget til 2018 1,0 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2017 til 2018 med 1,7 prosentpoeng.

I mekling ble LO og NHO enige om forbedringer i dagens AFP-ordning knyttet til treårsregelen. Det ble avtalt et eget slitertillegg for dem som innvilges AFP i sluttvederlagsordningens virkeområde og går av ved 62, 63 og 64 års alder og er uten arbeidsinntekt. Sluttvederlagsfondet benyttes til å finansiere denne sliterordningen. I tillegg ble det avtalt en felles utredning om mulig omlegging av dagens AFP-ordning i privat sektor. Regjeringen er innstilt på å bidra i utredningen.