Nyheter

– Vi må satse mer på akademisk kompetanse i hele Norge

Regioner med mange akademikere er mer produktive, vokser raskere – og har større økonomisk vekst, viser fersk rapport.

23. oktober, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

- God og bærekraftig utvikling, både i næringsliv og velferdstjenester, er avhengig av høy kompetanse. Rapporten viser tydelig at akademikere er svært viktige for å skape vekst og velferd, sier Akademikernes leder, Kari Sollien.

På oppdrag fra Akademikerne har Menon Economics undersøkt betydningen av akademisk kompetanse for produktivitet og vekst i regionene.

— Vi er nødt til å skape nye arbeidsplasser for å sikre en solid velferdsstat for fremtiden. Det trengs politisk handlekraft for å satse skikkelig på innovasjon og kunnskap i hele Norge, sier Sollien.

Grønne næringer

Norges naturressurser gir oss et svært godt utgangspunkt for en grønn omstilling av norsk økonomi. Både innen grønn og blå sektor har Norge stort potensial. Men ressursene alene er ikke nok:

— For å få tatt ut potensialet for vekst og verdiskaping må næringene tilføres ny kunnskap fra flere akademiske disipliner. Dette må skje i et tett samarbeid mellom næringsliv, regionale og nasjonale myndigheter og forsknings- og utviklingsmiljøer, sier Sollien.

Akademikerne mener bioøkonomi må prioriteres som et av de viktigste områdene i norsk næringspolitikk.

— Myndighetene må tilrettelegge for økt privat investering i bioøkonomiske næringer sørge for teknologioverføring mellom næringer, tilrettelegge for klynger og satse tungt på forskning, sier Sollien.

Effektive tjenester

Gode fagmiljøer er viktig for akademikere når de skal velge arbeidsplass, ifølge Akademikernes medlemsundersøkelse.

— Offentlig sektor er avhengig av å jobbe enda smartere for å møte økende behov for velferdstjenester, og gi innbyggerne enda bedre kvalitet i tjenestene. Derfor er det avgjørende at offentlige virksomheter tiltrekker seg tilstrekkelig kompetanse, blant annet til å utnytte de muligheter digitalisering og ny teknologi gir, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune.