Nyheter

Utvalg foreslår kraftig omlegging av ytelser til etterlatte

Et offentlig utvalg har lagt frem et forslag om store endringer i folketrygdens etterlatteytelser. Etterlatte kan i dag få etterlattepensjon fra folketrygden frem til de fyller 67 år. I tillegg kan de få høyere alderspensjon enn egen pensjonsopptjening tilsier.

Utvalg foreslår kraftig omlegging av ytelser til etterlatte
07. februar, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Utvalget foreslår at etterlattepensjonen før 67 år skal erstattes av en omstillingsstønad som skal utbetales i kun 3 år (med mulighet for forlengelse på ytterligere 2 år). I tillegg foreslås det at muligheten for å få høyere alderspensjon dersom man har blitt etterlatt skal fjernes. 

Samtidig foreslår utvalget å gi etterlatte barn bedre pensjon enn i dag, blant annet ved at det skal gis høyere barnepensjoner.

Forslagene vil nå etter alt å dømme bli sendt på høring om kort tid.


https://​www​.reg​jerin​gen​.no/no/…