Nyheter

Reagerer på Arbeidsdepartementets innblanding

Akademikerne setter spørsmålstegn ved måten Arbeids- og sosialdepartementet har opptrådt på i forbindelse med arbeidsrettssaken. Akademikerne ber nå departementet om en klargjøring.

Reagerer på Arbeidsdepartementets innblanding
10. november, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

I september, rett før fristen for sluttinnlegg gikk ut, sendte Arbeids- og sosialdepartementet et brev og skriftlig innlegg til Arbeidsretten. Anledningen var rettssaken mellom Akademikerne helse og Spekter.

Ifølge departementet skulle de redegjøre for Rikslønnsnemndas funksjon på et generelt grunnlag. Akademikerne mener departementet går mye lenger enn som så. I brevet fra departementet tas det aktivt stilling til selve anførslene i tvistesaken.

Akademikerne mener måten departementet har handlet på i denne saken er svært uheldig. Etter det Akademikerne kjenner til, er dette første gang et offentlig organ har sendt et innlegg til Arbeidsretten i en slik sak domstolen skal behandle. 

Faren er at denne type innblanding svekker tilliten til Arbeidsrettens praksis og til avgjørelsene som fattes der.

Akademikerne ber derfor om et snarlig møte med Arbeids- og sosialdepartementet for å avklare de prinsipielle problemstillingene som er reist i forbindelse med arbeidsrettssaken.

Les brevet fra Akademikerne til Arbeids- og sosialdepartementet under.