Pensjonsartikler

Hva skal inngå i bedriftens tjenestepensjonsgrunnlag, endring av regler for knekkpunkt for innskudd i innskuddspensjonsordninger og endringer i pensjon fra folketrygden til etterlatte etter dødsfall.
04. april, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

I Magma, Econas tidsskrift for økonomi og ledelse, har Actecan skrevet flere artikler om pensjon.

Innskuddssatsen er viktig, men pensjonsgrunnlaget kan være viktigere

Hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget til bedriftens tjenestepensjonsordning, har vært gjenstand for flere rettssaker opp gjennom tidene. Svaret kan være svært avgjørende for størrelsen på alderspensjonen.

Konsekvensen av feil innberetning av pensjonsgivende inntekt kan i verste fall være at pensjonsordningen ikke anses å ha vært innenfor skattereglene. Dette vil resultere i at den ansatte vil kunne måtte betale skatt av innbetalingene til pensjonsordningen, og at bedriften ikke får skattefritak for pensjonsinnbetalingen.

At det benyttes riktig pensjonsgrunnlag sammenliknet med at det benyttes et for lavt pensjonsgrunnlag, kan bety mye både for den enkeltes pensjon og for bedriftens utgifter.

Les hele artikkelen her.

Gir bedriften bedre eller dårligere pensjon fra 2017?

I 2014 ble det innført nye regler for knekkpunkt for innskudd i innskuddspensjonsordninger, samtidig med at maksimalsatser for innskudd økte. Det ble gitt en overgangsperiode frem til utgangen av 2016, så nå skal alle bedrifter med innskuddspensjon ha endret sin pensjonsordning.

Les hele artikkelen her.

Utvalg foreslår store endringer i pensjon fra folketrygden til etterlatte etter dødsfall

Etterlatteytelsene er det siste hovedområdet i folketrygdens pensjonssystem som ikke har blitt endret som følge av pensjonsreformen. Reformen startet med at folketrygdens alderspensjon ble endret i 2011. Endringene i de øvrige delene av pensjonssystemet gjør at det er behov for endringer også i etterlatteytelsene.

Et ekspertutvalg ledet av dekan ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Ann-Hélen Bay, la 2. februar 2017 sine forslag til endringer i folketrygdens ytelser til etterlatte, i Norges offentlige utredninger, nr. 3, om folketrygdens ytelser til etterlatte – forslag til reform. Utvalget har ikke vurdert om det er behov for endringer i etterlatteytelser fra tjenestepensjonsordninger.

Denne artikkelen beskriver hovedregler i dagens ordninger for etterlatte i folketrygdens ytelser til etterlatte, og hvordan utvalget foreslår at ordningene bør endres.

Les hele artikkelen her.