Nyheter

Krever større satsning på teknologiforskning

- Kunnskap er nøkkelen til produktivitetsvekst, modernisering og til å sikre en god omstilling, sa leder i Akademikerne, Kari Sollien i budsjetthøringen hos finanskomiteen på Stortinget.

Krever større satsning på teknologiforskning
02. november, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Mandag la Sollien frem Akademikernes synspunkter på statsbudsjettet under den åpne høringen hos Finanskomiteen på Stortinget.

— Vi mener budsjettet i større grad bør vris mot tiltak for å skape kunnskapsarbeidsplasser og mot tiltak for å modernisere og effektivisere offentlig sektor, sier Sollien.

Virkemidler for å skape kunnskapsarbeidsplasser:

1) Det bør bevilges mer midler til forskning- og utvikling på Kunnskapsdepartementets- og Nærings- og fiskeridepartementets budsjetter.

— Vi er særlig opptatt av forskning på muliggjørende teknologier, grønn konkurransekraft, og innovasjon i offentlig sektor. Fordi en viktig del av forskning og utvikling skjer i instituttsektoren, bør også den offentlige basisfinansieringen styrkes, sier Sollien.

I budsjettet for 2018 er det anslått en realnedgang i investeringer i forskning og utvikling på 1,7 prosent. Akademikerne stiller seg kritiske til dette fordi satsning på forskning og utvikling vil skape grobunn for nye, kunnskapsbaserte arbeidsplasser.

2) Opsjonsbeskatningen for små- og mellomstore bedrifter som kom på plass i årets budsjett er en god start for å skape flere kunnskapsarbeidsplasser.

— Det er viktig for oss at skattleggingen først skjer når verdiene realiseres. Når det er sagt, så er det behov for å utvide ordningen slik at den også omfatter oppstartsbedrifter i vekst, sier Sollien.

Det er særlig i vekstfasen et slikt virkemiddel vil kunne være nyttig for at virksomhetene kan tiltrekke seg høy kompetanse uten å måtte ut med for store utgifter til lønninger.

Virkemidler for å modernisere offentlig sektor:

1) Veksten i frie inntekter til kommunesektoren bør økes.

- Her satses det for lite i dag. Vi er bekymret for den lave akademikerandelen i sektoren. Kompetanse er avgjørende for å sikre innbyggernes rettsikkerhet og kvaliteten på kommunens tjenester, sier Sollien.

Større fagmiljøer og god lønnsutvikling er nøkkelfaktor for å få flere akademikere til å søke seg til kommunal sektor. Større økonomisk handlingsrom står derfor sentralt for å muliggjøre kompetanseheving og effektiviseringstiltak.

2) Ostehøvelkutt er ikke egnet som virkemiddel for å få til den nødvendige effektiviseringen og moderniseringen av offentlig sektor, fordi slike kutt ikke tar høyde for forskjellige utfordringer.

— Vi mener at det er behov for mer radikale endringer, der ansatte og ledelse gis større handlingsrom til å drive effektivt, sier Sollien.