Jubileumsintervjuet: Tannlegepresidenten

Camilla Hansen Steinum mener at akademikerfelleskapet vil være en av de viktigste drivkreftene for utvikling og nytenking i samfunnet hvis vi fortsatt våger å tenke nytt.
12. juni, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Den norske tannlegeforening (NTF) er en profesjons- og fagforening for landets tannleger som jobber for å ivareta tannlegenes faglige, økonomiske og sosiale interesser samt gode kollegiale forhold. Yrkesetikken står helt sentralt i foreningen og det vil bli enda viktigere i fremtiden.

- Vår visjon er dyktige og tilfredse medlemmer med fornøyde pasienter i en befolkning med god oral helse. Vi mener at den norske tannhelsemodellen, med en sterk offentlig tannhelsetjeneste som samarbeider med en velfungerende privat sektor, er en suksess og at den nå bevares, sier Steinum.

Steinum er utdannet tannlege fra Universitetet i Oslo og eier og driver en privat tannklinikk i Fredrikstad sammen med sin far. Hun har tidligere arbeidet i offentlig tannhelsetjeneste og på Odontologisk fakultet i Oslo.

- Jeg har helt fra studiedagene interessert meg for organisasjonsarbeid og da jeg studerte odontologi i Oslo var jeg leder av studentutvalget. Jeg leder nå en organisasjon med et kunnskapsrikt sekretariat og høyt utdannede og faglig dyktige medlemmer. Dette opplever jeg som meget interessant og veldig utfordrende. Norsk tannhelsetjeneste står overfor store utfordringer og mulige endringer, så det er en spennende tid for foreningen og våre medlemmer. Tannlegeforeningen arbeider kontinuerlig med å bygge gode relasjoner både internt i foreningen, overfor samarbeidende organisasjoner i og utenfor tannhelsetjenesten, med helsemyndighetene og ikke minst de politiske miljøene på Stortinget, sier Steinum.

Steinum mener at fellesskapet med de andre organisasjonene i Akademikerne er meget viktig. Det har vært nyttig for foreningen å ha styreplass i Akademikerne for å komme tettere på det som skjer.

[script2]

- EN SAMLET PROFESJON STÅR STERKE OG HAR STØRRE GJENNOMSLAGSKRAFT, sier president Camilla Hansen Steinum om det å være medlem i Tannlegeforeningen.

- Vi har hatt et meget godt samarbeid med flere av de andre Akademikerorganisasjonene spesielt på helsesaker, men også på andre områder. Organisasjonene i Akademikerne har mange felles synspunkter, og dette ser vi mer og mer til jo tettere vi samarbeider. Det er Akademikernes store styrke, og vi i Tannlegeforeningen vil gjerne bli enda bedre på å benytte oss av de samarbeidsmulighetene dette fellesskapet gir, sier Steinum.

I de neste 20 årene vil kunnskap og evnen til å bruke den være helt avgjørende for at samfunnet skal klare å takle den omstillingen som vi vet kommer. Som et ledd i kompetanseheving har NTF innført obligatorisk etterutdanning for medlemmene.

- Akademikerne samler medlemmer med tung faglig kunnskap og høy akademisk kompetanse fra de fleste områder i samfunnet. Vårt felleskap vil derfor være en av de viktigste drivkreftene for utvikling og nytenking hvis vi klarer å nå det målet vi har satt oss – nemlig at vi våger å tenke nytt! Vi skal våge å komme med de nye løsningene som samfunnet har behov for, sier hun.

Tannlegeforeningspresidenten tror at samfunnsendringene vi står overfor, vil gi store muligheter for Akademikerne, men at man skal være bevisst utfordringene.

- Hvordan vi formidler vår kunnskap og den nytenkningen vi forhåpentligvis klarer å stå for, blir avgjørende for å få gjennomslag. Det er en utfordring dersom det etablerte, den såkalte «eliten», som vi akademikere lett kan bli oppfattet som en del av, taper tillit og ikke blir lyttet til, slik vi ser en tendens til for tiden. Akademikerne må derfor klare å fremstå med tyngde og kunnskap uten å bli påklistret en slik negativ merkelapp som elitestempelet i dag innebærer. Så er vi selvsagt også avhengig av god oppslutning og høye medlemstall i foreningene. Høy organisasjonsgrad vil derfor være viktig å opprettholde i fremtiden, avslutter Steinum.

[script1]

MED TANNLEGEN PÅ JOBB: En humoristisk film om en tannlege i distriktet, tannlege Alsos.

I jubileumsåret 2017 vil Akademikerne jevnlig publisere intervjuer med lederne av medlemsforeningene.