Jubileumsintervjuet: Naturviter-lederen

Dagfinn Hatløy (50) er den ferskeste lederen i Akademikerfellesskapet, men det skorter ikke på fagforeningserfaring eller ambisjoner for Naturviternes bidrag til samfunnsutviklingen.
02. juli, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

- Det grønne skifte er etter min mening mer enn et handlingsskifte og teknologiskifte. Det er like mye et tanke- og holdningsskifte. Skal vi lykkes med omstillingen vi står overfor, må vi optimalisere i alle ledd i samfunnet, sier forbundsleder Hatløy, som er glad for at Akademikerne akkurat har vedtatt sine 10 satsingsområder for bioøkonomi.

Naturviterne er fagforeningen for dem med høyere naturvitenskaplig utdanning og kompetanse. Foreningen har i overkant av 6 600 medlemmer.

- Vi har et tydelig eierskap og troverdighet til bærekraft. Det gjelder både biologisk, økonomisk og sosial bærekraft. Naturviterne ønsker en samfunnsutvikling som er kunnskapsbasert, bruker høy kompetanse og lokal kunnskap, og som gir verdiskapning i hele landet til alle lag av befolkningen, sier Hatløy.

Naturviter-lederen er agronom, utdannet landbruksøkonom fra Høgskolen i Telemark og innen samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger. Siden 1991 har han jobbet med landbruksforvaltning, arealforvaltning og samfunnsplanlegging. Han har også vært hovedtillitsvalgt for Naturviterne hos Fylkesmannen i Rogaland siden 2006, inkludert verv for Akademikerne, og har tidligere vært hovedtillitsvalgt i kommunal sektor.

- Arbeidsområdene mine har vært by- og samfunnsplanlegging, samordnet areal- og transportplanlegging, jordvern, samt regional og kommunal planlegging. I Naturviterne har jeg blant annet vært leder for sektorstyre stat, leder av tariffutvalget og medlem av hovedstyret. Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og gleder meg til rollen som forbundsleder i Naturviterne, og arbeidet sammen med våre engasjerte og kompetente medlemmer og tillitsvalgte, sier Hatløy.

[script2]

AKADEMIKER-FELLESSKAPET: Gir oss mulighet til å påvirke arbeidslivet og samfunnet i den retning vi mener er viktig, sier forbundsleder Dagfinn Hatløy.

Akademikerne gir Naturviterne god innflytelse i tariffspørsmål, men gir også drahjelp for å synligjøre foreningens samfunnspolitiske synspunkter:

- Vi får muligheten til å bidra til Akademikernes politikk og engasjement, samtidig som vi drar nytte av organisasjonens brede, samlede kompetanse i vårt eget arbeid. Ikke minst lokalt på de enkelte virksomheter er et godt fungerende samarbeid styrkende og viktig. Det har jeg selv opplevd på en positiv måte som lokal tillitsvalgt. Akademikerne oppfattes av arbeidsgivere som en ansvarlig og kompetent samarbeidspartner og konstruktiv motpart, mener Hatløy.

Den nyvalgte forbundslederen er opptatt av at Akademikerne har en viktig rolle å spille i å bevare og utvikle Norge som tillits- og kunnskapssamfunn.

- Endring og omstilling krever god og oppdatert kunnskap, og at kunnskapen blir brukt av dem som beslutter. Andelen i befolkningen som tar høyere utdanning er økende. Akademikerne er en viktig og avgjørende hovedsammenslutning for disse. Med vår brede fagkompetanse i alle enkeltforeninger og hos Akademikerne samlet, er vi en viktig ansvarlig medspiller for arbeidsgiver og politisk nivå for verdiskapning og et velfungerende arbeidsliv i Norge, sier Hatløy.

En sentral utfordring Hatløy ser for fremtiden er organisasjonsgraden i Norge og blant akademikerne.

- Legitimiteten til den norske modellen og trepartssamarbeidet er helt avhengig av at arbeidstakerne velger og ser verdien av å være fagforeningsorganisert, og at vi har et velfungerende arbeidsliv med tillit til de fellesskapsløsninger vi trenger. Vi må ikke ta for gitt at like mange som før er bevisste på at et slikt felleskap er viktig for samfunnet og den enkelte.

[script1]

OM TILHØRIGHET OG FORDELER I NATURVITERNE: Sunniva Schjetne, hovedtillitsvalgt for Naturviterne i Statens vegvesen, deler sine erfaringer og tips.