Nyheter

Gratis barnehage bør innføres

- Barnehager er en viktig arena for integrering og språkopplæring. På sikt mener vi gratis barnehage bør være et mål, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Gratis barnehage bør innføres
16. november, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring nye regler om offentlig støtte til barnefamilier. Høringssvarene ligger nå til behandling hos departementet.

— Vi støtter også forslaget om å utrede gratis SFO. Barnehage, SFO og grunnskole bør ses i sammenheng som fellesinstitusjoner og et universelt tilbud til barnefamiliene, sier Sollien.

Akademikerne er glad for at utvalget foreslår å avvike kontantstøtten.

— Kontantstøtte er hverken bra for integrering eller for å få flest mulig ut i jobb. De aller fleste barn er dessuten tjent med sosialisering med andre barn i barnehage, sier Sollien.

Her er Akademikernes hovedsynspunkter til Barnefamilieutvalgets rapport:

  • Akademikerne støtter forslaget om individuelle rettigheter i foreldrepengeordningen, uavhengig av kjønn. 
  • Akademikerne støtter en innføring av en løpende minsteytelse på 2G til alle foreldre, uavhengig av opptjening. Akademikerne mener en slik ordning bør evalueres.
  • Akademikerne mener det ikke er tilstrekkelig utredet hvordan forslaget om å erstatte Lånekassens foreldre- og forsørgerstipend med minsteytelsen ivaretar studenter med barn. 
  • Akademikerne ser på en likedeling av foreldrepermisjonen som et mål i seg selv, men mener at å lovfeste en todeling av foreldrepermisjonen vil i for stor grad begrense barnefamilienes frihet til å disponere deler av foreldrepermisjonen selv.
  • Akademikerne støtter mindretallets forslag om delvis foreldrebetaling med styrket moderasjonsordning i barnehagene, og en universell, forsterket barnetrygd.
  • Selvstendig næringsdrivende, og andre med atypiske tilknytningsformer til arbeidsmarkedet, må få samme rettigheter som andre foreldre ved utformingen av regelverket.
  • Akademikerne støtter utredning av gratis SFO og standardisering av tilbudet.
  • Akademikerne støtter utvalgets forslag om at kontantstøtten avvikles. Kontantstøtten fremmer hverken arbeidslinja eller likestilling.
  • Forslaget om avvikling av skattefordelene til foreldrene og stønader til enslige foreldre må ses i lys av utformingen på øvrige ytelser. Akademikerne legger til grunn at det ikke gjøres endringer i disse ytelsene uten at endringer i foreldrepengeordningen og barnehage/​barnetrygd kommer på plass. 
  • Eventuelle endringer i barnetilleggene i trygdeytelsene bør utredes bedre. Dette er et komplekst område. En grundigere gjennomgang må gjøres før det eventuelt foreslås endringer i barnetilleggene.