Nyheter

Enighet i meklingen i KS Bedrift

Akademikerne anbefalte i dag det fremlagte forslaget i meklingen med KS Bedrift. – Vi er fornøyd med resultatet. Viktige prinsipper vedrørende tjenestepensjon for konkurranseutsatte bedrifter i KS Bedrift ble landet, sier Cecilie Fauchald Rygg, leder av Akademikernes forhandlingsdelegasjon i KS Bedrift.

Enighet i meklingen i KS Bedrift
19. mars, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Bakgrunnen for meklingen var brudd i forhandlingene om endrede pensjonsordninger innenfor hovedtariffavtalen. I meklingen kom partene til en løsning for ny tjenestepensjonsordning for konkurranseutsatte bedrifter som i stor grad tilfredsstiller begge parters behov.

- Det har vært en konstruktiv mekling som ga et resultat som vi kan være tilfreds med. Mange bedrifter er i en konkurransesituasjon som gjør det nødvendig å endre pensjonsordning for å øke forutsigbarheten for videre drift. For Akademikerne var det viktig å sikre tillitsvalgtes medbestemmelse i slike prosesser sammen med gode vilkår for våre medlemmer, sier Fauchald Rygg.

Endring kan bare skje hvis de lokale partene er enige om det, og det er kun mulig å endre til en definert alternativ tjenestepensjonsordning. Den alternative pensjonsordningen er kjønnsnøytral, gir en livsvarig ytelse, baserer seg på lovens maksimumssatser for innskudd, og etablering av privat AFP. Ved overgang til en ny pensjonsordning vil et eventuelt tap kompenseres fullt ut.

Videre er partene enige om at det skal utarbeides sentrale tariffestede retningslinjer som gir veiledning til hvordan prosessen ved overgang til ny pensjonsordning skal gjennomføres lokalt. Retningslinjene må ferdigstilles før eventuelle lokale prosesser kan iverksettes.

- Vi har fått på plass viktige elementer for arbeidstakerne, og vi sto sammen med de andre arbeidstakerorganisasjonene om et felles krav. For de av våre medlemmer som går over på ny pensjonsordning er det spesielt viktig at de kan regne med en god og trygg pensjon, at innskuddsnivåene er gode og at de får full kompensasjon for et eventuelt tap, avslutter Fauchald Rygg.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Cecilie Fauchald Rygg, leder av Akademikernes forhandlingsdelegasjon i KS Bedrift mob. 932 59 356