Nyheter

- En varig og påtvungen arbeidstidsreform

Akademikerne Helses advokat, Christopher Hansteen, la i sin sluttprosedyre frem hvilke konsekvenser Rikslønnsnemndas avgjørelse vil ha for sykehuslegene.

- En varig og påtvungen arbeidstidsreform
10. november, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

På arbeidsrettssakens siste dag satte Akademikerne Helse og Spekter punktum med sine sluttprosedyrer. Stridens kjerne har vært om Rikslønnsnemnda kan påtvinge sykehuslegene til å jobbe med svært vide unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, og om nemda kan tre inn i Legeforeningens sted for å avgjøre dette. 

- Lakmustest på partenes styrkeforhold

President Marit Hermansen har fulgt saken tett fra tilhørerbenken. Hun er fornøyd med hva Arbeidsrettens medlemmer har fått presentert.

- Det har vært fire intense, men gode dager. Vi har hørt nære og usminkede vitnemål om virkeligheten ute i sykehusene. Disse historiene viser hvor viktig denne saken er for våre medlemmer i sykehus og betydningen saken har for norsk arbeidsliv, sier Hermansen.
Legepresidenten har forventninger til dommen i Arbeidsretten.

- Rettens avgjørelse blir en lakmustest på styrkeforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Saken dreier seg egentlig om grensene for arbeidsgivers styringsrett, sier Hermansen.

Berører hele det organiserte arbeidslivet

Akademikerne Helses prosessfullmektig, Christopher Hansteen, oppsummerte saken på rettssakens siste dag. 

- Når Rikslønnsnemda har avgjort at unntakene fra arbeidsmiljøloven skal videreføres, uten begrensninger på arbeidsgivers styringsrett hva gjelder arbeidstidsplanleggingen, har vi med en tvungen arbeidstidsreform for leger å gjøre, innledet Hansteen foran en fullsatt sal med tilhørere og presse.

Hansteen utdypet sin kritikk mot Rikslønnsnemdas videreføring av tariffavtalen. Han stilte retten et åpent spørsmål som berører hele det organiserte arbeidslivet:

- Dersom det er slik at Rikslønnsnemda kan tvinge en fagforening til å videreføre de videste unntakene i norsk arbeidsliv, åpner ikke det da for at arbeidsgiver kan spekulere i at man får medhold i nemda og at man derfor ikke trenger å gå inn i reelle forhandlinger?

Innskrenker retten til å forhandle om arbeidstid

Advokat Hansteen understreket også betydningen av Legeforeningens kollektive forhandlingsrett overfor Arbeidsretten.

- Konsekvensene av Rikslønnsnemdas vedtak, er at Legeforeningen sterkt, og på ubestemt tid, har fått innskrenket sin rett til å føre kollektive forhandlinger på vegne av sine medlemmer. Og innskrenkningen gjelder retten til å forhandle om det som for medlemmene er desidert viktigst, nemlig arbeidstid, utdypet Hansteen.

På rettssakens første dag la Akademikerne Helse ned påstand om at deler av tariffavtalen som Rikslønnsnemda videreførte, må kjennes ugyldig. Etter Akademikerne Helses syn er det enkelte arbeidstidsbestemmelser i avtalen som er ugyldige. Nemdas kjennelse bryter derfor med norsk lov.

Spekter la ned påstand om at Akademikerne Helses påstander kjennes ugyldig og ba om frifinnelse. Spekter ønsket også deler av saksomkostningene dekket.

Dommer Jakob Wahl avsluttet saken torsdag ettermiddag.

Dommen faller i Arbeidsretten mandag 6. november 2017.