Nyheter

- Dagens ordning har for mange svakheter

Akademikerne støtter en innstramming av bruk av arbeidsavklaringspenger. Men endringene er avhengig av at NAV-kontorene følger brukerne tettere i sykdomsløpet.

- Dagens ordning har for mange svakheter
04. mai, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikernes leder Kari Sollien var i dag i høring i Stortingets Arbeids- og sosialkomite om forslag til endringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP). Regjeringen foreslår innstramminger i reglene om hvem som kan motta støtten og hvor lenge.

- Det er et overordnet mål at alle som kan arbeide kommer i arbeid fremfor passive ytelser. Trygdeordningene må være innrettet med dette som utgangspunkt. Kunnskapen vi har om ordningen med arbeidsavklaringspenger viser at dagens ordning har mange svakheter i forhold til denne målsettingen. Derfor støtter vi i hovedsak de endringene regjeringen legger opp til, sier Sollien.

Dagens ordning kjennetegnes av en dalende oppfølging av mottakerne utover i sykdomsløpet. NAV-kontorene har ikke ressurser og kompetanse til å gi den tette oppfølgingen og arbeidsrettede innsatsen som var intensjonen.

- For at endringene skal være vellykket må de følges opp av en forbedring av NAVs evne til å følge opp brukerne — og bistå i større grad for å få dem i arbeid, sier Sollien.