Nyheter

Akademikerne fornøyd med ny diskrimineringslov

- Et samlet regelverk vil gjøre det lettere for tillitsvalgte, arbeidstakere og arbeidsgivere som nå kun får en lov å forholde seg til, sier Akademiker-leder Kari Sollien.

Akademikerne fornøyd med ny diskrimineringslov
07. april, 2017 – Oppdatert 13. desember, 2018

Likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) la denne uken frem forslag til ny felles likestillings- og diskrimineringslov.

Akademikerne er positive til en sammenslåing av regelverket fordi dette vil bidra til et mer effektivt vern, et mer oversiktlig bilde over regelverket, samt gjøre det lettere å håndheve regelbrudd.

Samtidig som man slår sammen regelverket, effektiviseres også håndhevingen på diskrimineringsområdet ved at håndheving av loven skilles ut fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og overlates til en nyopprettet diskrimineringsnemd. Også dette stiller Akademikerne seg bak.

- Å fjerne håndheving fra oppgavene vil gi ombudet en friere stilling som veileder og pådriver. Det er vanskelig å balansere mellom rollen som håndhever av loven og samtidig være en kritisk røst, sier Sollien.

I sitt høringssvar var Akademikerne skeptiske til å gjøre loven kjønnsnøytral, noe som kunne medføre en reell svekkelse av kvinners rettigheter. Regjeringen fikk krass kritikk på dette punktet, og snudde i spørsmålet. Også Akademikernes innspill om at aktivitetsplikten må gjelde alle i privat sektor, og ikke bare bedrifter over 50 ansatte har regjeringen tatt med i den nye loven.

- Vi er glade for at disse delene av lovteksten er blitt endret etter høringene. Det var flere organisasjoner som reagerte på både kjønnsnøytraliteten og aktivitetsplikten, så dette kunne ikke regjeringen overse, sier Sollien.

Les mer om den nye loven på reg​jerin​gen​.no.