Pensjon

Her kan du lese et dokument med Akademikernes standpunkter innen pensjonsproblematiske problemstillinger.
28. august, 2013 – Oppdatert 13. desember, 2018

Akademikernes pensjonspolitiske prinsipper – status 

Akademikerne mener: 

 • Folketrygdens alderspensjon skal fortsatt bestå av en grunnsikring og en inntektsavhengig pensjon
 • Sammenhengen mellom premieinnbetalinger og pensjonsutbetalinger må bli bedre
 • Det må gis pensjonsopptjening under utdanning
 • Inntekt opp til 12G må inngå ved pensjonsberegningen
 • Pensjonssystemet må samlet kunne gi tilsvarende pensjoner sett i forhold til lønn for ulike inntektsnivåer
 • Det må være en reell mulighet for et fleksibelt og selvvalgt uttak av alderspensjon fra 62 år
 • Det bør være fri adgang til å kombinere arbeid og pensjon
 • Pensjonssystemet må gi motivasjon for fortsatt arbeid, dvs. høyere pensjon for de som ønsker å stå lenger i arbeid enn de som fratrer tidlig
 • Arbeidslivets øvre aldersgrense på 70 år må oppheves
 • Løpende alderspensjoner reguleres med et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst, mens pensjonsrettigheter under opptjeningstiden reguleres med lønnsveksten
 • Dagens AFP-ordning gir uforutsigbare utslag og medfører innelåsingseffekter. Dette kan unngås ved at retten til AFP allmenngjøres
 • Pensjonslovene må åpne for at selvstendig næringsdrivende får samme mulighet til pensjonsopptjening som arbeidstakere
 • Særaldersgrenseproblematikken må være gjenstand for forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. Akademikerne mener i utgangspunktet at det er arbeidets art og risiko, og ikke en bestemt alder, som må legges til grunn for tidligere pensjonering
 • Rettigheter opparbeidet før pensjonsreformen ble iverksatt er grunnlovfestet, og kan ikke røres